Datum för inrapportering av utfall 2018

I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring har ESV beslutat om följande datum för inrapportering av ekonomiskt utfall till statsredovisningen. Datum för rapportering av månadsutfall är i samtliga fall tidigast den sjätte vardagen i månaden efter utfallsmånaden.

Utfall för Sista dag för inrapportering
December 2017 17 januari 2018
Januari 2018 8 februari 2018
Februari 2018 8 mars 2018
Mars 2018 17 april 2018
April 2018 9 maj 2018
Maj 2018 11 juni 2018
Juni 2018 17 juli 2018
Juli 2018 8 augusti 2018
Augusti 2018 10 september 2018
September 2018 17 oktober 2018
Oktober 2018 8 november 2018
November 2018 10 december 2018

För december månads utfall 2018 gäller inrapportering senast den 17 januari 2019, såvida inte ESV senare beslutar om senare datum.

Rapportering av realekonomisk information samt uppgift om balanskonton och periodiseringar

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna enligt föreskrifterna även rapportera anslagsfördelning (realekonomiskt fördelat utfall), periodiseringar och uppgifter om ställning på S-koder som är knutna till balansräkningen.

Utfallet för kvartal 4 ligger bland annat till grund för pris- och löneomräkning av myndigheternas anslag.

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 4 2017 31 januari 2018
Kvartal 1 2018 17 april 2018
Kvartal 2 2018 17 juli 2018
Kvartal 3 2018 17 oktober 2018
Kvartal 4 2018 31 januari 2019

Kontakt

Senast uppdaterad: