Sambandet i resultat- och balansräkningen mellan S-koder och baskontoplan

Resultaträkning

S-koder

Baskonton

Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag S3011 3011–3012
Intäkter av avgifter och andra ersättningar S3111–S3192 3111–3499
Intäkter av bidrag S3511–S3699 3511–3769
Finansiella intäkter S3811–S3899 3811–3899
= Summa    
     
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal S4111–S4999 4011–4999
Kostnader för lokaler S5011–S5099 5011–5099
Övriga driftkostnader S5301–S5899 5211–5899
Finansiella kostnader S5911–S5999 5911–5999
Avskrivningar och nedskrivningar S6911 6911–6913
= Summa    
     
Verksamhetsutfall    
     
Resultat från andelar i hel- och delägda företag S8711 8711–8721
     
Uppbördsverksamhet    
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras S7011–S7089 7011–7092
Skatteintäkter m.m. S7111–S7199 7111–7199
     
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet S7211–S7212 7211–7212
= Saldo    
     
Transfereringar    
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag S7311 7311–7312
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag S7351–S7359 7351–7359
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag S7411–7419 7411–7419
Finansiella intäkter S7511–S7539 7511–7539
Finansiella kostnader S7551–7579 7551–7579
     
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar S7611 7611–7612
     
Lämnade bidrag S7711–S7995 7711–7979
= Saldo    
     
Årets kapitalförändring S8999 8999

 

Balansräkning

S-koder

Baskonton

TILLGÅNGAR    
I. Imateriella anläggningstillgångar    
1. Balanserade utgifter för utveckling S1010 1010–1029
2. Rättigheter och andra immaatriell S1030–S1032 1030–1069
3. Förskott avseende immatriella anläggningstillgångar S1071–S1072 1071–1072
     
II. Materiella anläggningstillgångar    
1. Byggnader, mark och annan fast egendom S1110–S1118 1110–11893
2. Förbättringsutgifter på annans fastighet S1190– 1190–1199
3. Maskiner, inventarier, installationer m.m. S1210–S1218 1210–1261
4. Pågående nyanläggningar S1270–S1272 1270–1277
5. Beredskapstillgångar S1280–S1283 1280–12893
6. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar S1291–S1292 1291–1294
     
III. Finansiella anläggningstillgångar    
1. Andelar i hel- och delägda företag S1310–S1318 1310–1319
2. Andra långfristiga värdepappersinnehav S1320–S1338 1320–1349
3. Långfristiga fordringar hos andra myndigheter S1360 1360–1369
4. Andra långfristiga fordringar S1370 1370–1379
     
IV. Utlåning    
1. Utlåning S1380–S1398 1380–1399
     
V. Varulager m.m.    
1. Varulager och förråd S1410 1410–1419
2. Pågående arbeten S1450 1451–1459
3. Fastigheter S1470 1470–1479
4. Förskott till leverantörer S1481–1482 1481–1482
     
VI. Kortfristiga fordringar    
1. Kundfordringar S1510 1511–1519
2. Fordringar hos andra myndigheter S1530–S1550 1531–1552
3. Övriga kortfristiga fordringar S1561–S1563 1561–1579
     
VII. Periodavgränsningsposter    
1. Förutbetalda kostnader S1611–S1612 1611–1619
2. Upplupna bidragsintäkter S1631–S1632 1631–1632
3. Övriga upplupna intäkter S1671–S1672 1621–1622, 1671–1679
     
VIII. Avräkning med statsverket    
1. Avräkning med statsverket S1710–S1799 1720–1799
     
IX. Kortfristiga placeringar    
1- Värdepapper och andelar S1811–S1812 1811–1819
     
X. Kassa och bank    
1. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret S1910 1910
2. Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret S1920 1920
3. Kassa och bank S1931–S1990 1931–1992

 

Balansräkning

S-koder

Baskonton

KAPITAL OCH SKULDER    
I. Myndighetskapital    
1. Statskapital S2011–S2012 2011–2012
2. Uppskrivningskapital S2020 2020
3. Donationskapital S2030–S2031 2030–2031
4. Resultatandelar i hel- och delägda företag S2040 2040
5. Balanserad kapitalförändring S2070 2070–2076
6. Kapitalförändring enligt resultaträkningen S2090 2090
     
II. Fonder    
1. Fonder S2110 2110
     
III. Avsättningar    
1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser S2210–S2211 2210–2211
2. Övriga avsättningar S2250 2220, 2250, 2290
     
IV. Skulder m.m.    
1. Lån i Riksgäldskontoret S2511–S2512 2510–2512
2. Övriga lån S2521–S2538 2520–2532
3. Långfristiga skulder till andra myndigheter S2535 2523
4. Andra långfristiga skulder S2538 2533
5. Räntekontokredit i Riksgäldskontoret S2540 2540
6. Övriga krediter i Riksgäldkontoret S2550 2550
7. Kortfristiga skulder till andra myndigheter S2561–S2565 2561–2579, 2611–2612
8. Leverantörsskulder S2581 2581–2583
9. Övriga kortfristiga skulder S2591–S2622 2591–2599, 2620–2622
10. Depositioner S2631–S2632 2631–2632
11. Förskott från uppdragsgivare och kunder S2641–S2642 2641–2642
     
V. Periodavgränsningsposter    
1. Upplupna kostnader S2711–S2715 2711–2719
2. Oförbrukade bidrag S2731–S2732 2731–2734
3. Övriga förutbetalda intäkter S2771–S2772 2771–2775

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV