Viktiga datum för arbetet med årsbokslut och årsredovisning för 2022

I samband med årsredovisningen för 2022 gäller följande datum.

5 januari 2023

Brytdag för räkenskapsåret 2022 enligt ESV:s föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring.

16 januari 2023

Inrapportering av preliminärt decemberutfall (Period 12a), motpartsavstämning påbörjas.

20 januari 2023

Motpartsavstämningen ska vara klar. (Period 12i)

31 januari 2023

Nytt preliminärt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar samt fullständigt utfall för myndighetens hela verksamhet på S-koder och realekonomisk fördelning (anslagsfördelning) av utfallet på anslag. (Period 12c)

3 februari 2023

Lämna kommentarer på S-koder till och med december 2022.

15 februari 2023

Inlämning av särskild dokumentation (till registrator@esv.se) och fullständig inrapportering i Hermes, enligt 2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Fullständigt utfall ska rapporteras in i överensstämmelse med dokumentationen för de 40 stora myndigheter som ska lämna särskild dokumentation.

Övriga myndigheter rapporterar in slutligt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar samt utfall respektive ställning för samtliga S-koder. Detta utfall ska vara definitivt om inte särskilda skäl finns. (Period 12d)

22 februari 2023

Inlämning av årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret, enligt 2 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

23 februari 2023

Eventuella rättelser av den tidigare rapporteringen inklusive realekonomisk fördelning (anslagsfördelning) i enlighet med den slutliga årsredovisningen. (Period 12e).

Uppgifter om bemyndiganden, äldre bemyndiganden, ansvarsförbindelser, medelantal anställda och årsarbetskrafter, sjukfrånvaro, samt förbrukningstakten för oförbrukade bidrag (Särskild information).

1 mars 2023

Avstämningsuppgifter för betalningar ska ha lämnats.

13 april 2023

Sista datum för avstämning av utgående balanser 2022/ingående balanser 2023.

Kontakt