Viktiga inrapporteringsdatum vid bokslutet 2020

För rapporteringen i Hermes i samband med årsredovisningen för 2020 gäller de datum som ESV fastställer enligt ESV:s föreskrifter till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

5 januari 2021

Brytdag för räkenskapsåret 2020 enligt ESV:s föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring.

15 januari 2021

Inrapportering av preliminärt decemberutfall (Period 12a), motpartsavstämning påbörjas

22 januari 2021

Motpartsavstämningen ska vara klar. (Period 12i)

28 januari 2021

Nytt preliminärt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar samt fullständigt realekonomiskt utfall (anslagsfördelning), periodiseringar och koder knutna till balansräkningen. (Period 12c)

2 februari 2021

Lämna kommentarer på S-koder till och med december 2020.

15 februari 2021

Inlämning av särskild dokumentation (till registrator@esv.se) och fullständig inrapportering i Hermes, enligt 2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Fullständigt utfall ska rapporteras in i överensstämmelse med dokumentationen för de cirka 40 stora myndigheter som ska lämna särskild dokumentation.

Övriga myndigheter rapporterar in slutligt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar samt utfall respektive ställning för samtliga S-koder. Detta utfall ska vara definitivt om inte särskilda skäl finns. (Period 12d)

22 februari 2021

Inlämning av årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret, enligt 2 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

23 februari 2021

Eventuella rättelser av den tidigare rapporteringen inklusive realekonomisk fördelning (anslagsfördelning) i enlighet med den slutliga årsredovisningen. (Period 12e).

Uppgifter om bemyndiganden, ansvarsförbindelser, garantier, antal anställda/årsarbetskrafter, sjukfrånvaro, samt förbrukningstakten för oförbrukade bidrag (Särskild info).

1 mars 2021

Avstämningsuppgifter för betalningar ska ha lämnats.

15 april 2021

Sista datum för avstämning av utgående balanser 2020/ingående balanser 2021.

Kontakt