Viktiga datum vid bokslut

För rapporteringen i Hermes i samband med årsredovisningen för 2018 gäller de datum som följer av ESV:s föreskrifter till 21 § förordningen om myndigheters bokföring.

4 januari

Brytdag för räkenskapsåret 2018 enligt ESV:s föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring.

17 januari

Inrapportering av preliminärt decemberutfall och motpartsinformation. (Period 12a)

24 januari

Motpartsavstämningen ska vara klar. (Period 12i)

31 januari

Nytt preliminärt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar samt fullständigt realekonomiskt utfall (anslagsfördelning), periodiseringar och koder knutna till balansräkningen enligt ovan ska ha rapporterats. (Period 12c)

15 februari

Särskild dokumentation ska ha kommit in till ESV och slutligt utfall ska ha rapporterats in i överensstämmelse med dokumentationen för de cirka 40 stora myndigheter som ska lämna särskild dokumentation. (Period 12d)

Övriga myndigheter ska rapportera in slutligt helårsutfall för anslag och inkomsttitlar, och utfall respektive ställning för samtliga S-koder. Detta utfall ska vara definitivt om inte särskilda skäl finns.

22 februari

Årsredovisningen för det senast avslutade räkenskapsåret ska lämnas till regeringen.

23 februari

Eventuella rättelser av den tidigare rapporteringen inklusive realekonomisk fördelning (anslagsfördelning) ska ha gjorts, eftersom inrapporteringen måste stämma med den slutliga årsredovisningen. (Period 12e)

Särskild info

Uppgifter om bemyndiganden, ansvarsförbindelser, garantier, antal anställda/årsarbetskrafter samt sjukfrånvaro ska ha rapporterats senast lördagen den 23 februari.

1 mars

Avstämningsuppgifter för betalningar ska ha lämnats.

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV

Senast uppdaterad: