Rapportering av sjukfrånvaro

Rapportering av sjukfrånvaro regleras i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 7 kap. 3 § med tillhörande allmänna råd från ESV. Statskontoret som ansvarar för att ställa samman statistik över sjukfrånvaro i staten har noterat att myndigheternas beräkningsgrunder för inrapporteringen skiljer sig åt mellan myndigheterna, men även inom enskilda myndigheter.

Långtidssjukfrånvaro

Enligt förordningen ska långtidssjukfrånvaro rapporteras som andel av den totala sjukfrånvaron. Vissa myndigheter har i stället beräknat frånvaron som andel av den totala arbetstiden.

Sjukfrånvaro för olika åldersgrupper

Myndighetens sjukfrånvaro ska rapporteras för anställda i åldrarna

  • 29 år eller yngre
  • 30–49 år
  • 50 år eller äldre.

Rapporteringen ska anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Några myndigheter har delat upp den totala sjukfrånvaron mellan de tre åldersgrupperna. Detta kan exempelvis ge rapporteringen

  • < 30 år, 25 %
  • 30–49 år, 35 %
  • > 50 år, 40 %.

Andra myndigheter har rapporterat åldersgrupperna som andel av myndighetens totala arbetstid (inte gruppens).

För en korrekt rapportering ska myndigheten dela sjukfrånvaron för respektive åldersgrupp med den aktuella gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Exempel

  • Sjukfrånvaro för gruppen 30-49 år: 200 timmar
  • Sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (ej myndigheten): 8 000 timmar
  • Sjukfrånvaro för gruppen: 200/8 000 = 2,5 %

Högst tio anställda

Uppgift ska inte lämnas om antalet anställda hos myndigheten, eller i en enskild grupp, är högst tio. Uppgift ska heller inte lämnas om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Några myndigheter redovisar uppgifter trots att de har högst tio anställda. Andra myndigheter lämnar inte uppgifter trots att de är fler än tio utan att ange orsak.

Kontakt