Resultatredovisning

Myndigheternas årsredovisning ska innehålla en resultatredovisning enligt bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. För att kunna kommentera och redovisa myndighetens resultat kan ni behöva genomföra en resultat- och måluppfyllelseanalys.

I resultatredovisningen ska myndigheterna redovisa och kommentera resultatet av verksamheten i förhållande till de uppgifter som finns i myndighetens instruktion eller i förhållande till vad regeringen angett i regleringsbrev eller andra regeringsbeslut. Myndigheten får själv bestämma hur de ska dela in resultatredovisningen, om inte regeringen har beslutat något annat.

Sedan årsredovisningen för 2017 ska resultatredovisningens individbaserade statistik vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Det gäller för sådan statistik som direkt eller indirekt rör fysiska personer. ESV har nu infört föreskrifter och allmänna råd om könsuppdelad statistik i resultatredovisningen som ska tillämpas i årsredovisningen för 2018.

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag från och med den 1 januari 2019. Ändringarna innebär bland annat att myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till de mål regeringen har angett. ESV har beslutat om följdändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordningen. De flesta ändringarna ska tillämpas första gången i årsredovisningen för 2019.

Verksamheten kan analyseras genom resultat- och måluppfyllelseanalys

Resultatanalys är en sammanfattande benämning för uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat. Det handlar om att blicka bakåt ett eller flera år för att kunna ta tillvara tidigare erfarenheter i den fortsatta verksamheten. Kunskap om vad som har inträffat och vad myndigheten har genomfört kan ofta vara ett värdefullt beslutsunderlag för myndighetens styrning, såväl internt för myndighetsledningen som för regeringen och riksdagen.

Att göra en måluppfyllelseanalys är en grundläggande del av resultatanalysen och leder till att myndigheten kan se i vilken grad målet är uppfyllt. Det finns två typer av måluppfyllelseanalyser. En beskrivande måluppfyllelseanalys konstaterar i vilken utsträckning som målet är uppfyllt. En förklarande måluppfyllelseanalys beskriver även orsakssambanden till varför målet är uppnått eller inte. Det kan till exempel vara att svara på om det är myndighetens insatser som bidragit till måluppfyllelsen eller om det finns andra förklaringar.

Att göra en måluppfyllelseanalys

För att kunna göra en måluppfyllelseanalys behöver man hitta resultatmått som ger en bild av i vilken utsträckning ett mål är uppnått. Ofta måste man operationalisera målet, särskilt om det är av en mer övergripande karaktär. Det innebär att man hittar mätbara indikatorer som mått på måluppfyllelsen, fastställer kriterier för måluppfyllelse och mäter hur det faktiskt förhåller sig.

Kontakt

Senast uppdaterad: