Årsredovisning och bokslut

Varje statlig myndighet lämnar en årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år. Årsredovisningen består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter samt sammanställning av väsentliga uppgifter. Vissa myndigheter lämnar också en finansieringsanalys i årsredovisningen.

Till grund för de finansiella delarna i årsredovisningen ligger myndighetens bokslut. Resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och finansieringsanalys med noter kan benämnas de finansiella delarna av årsredovisningen.

Inrapportering i Hermes

I samband med årsredovisning ska myndigheterna rapportera in sitt ekonomiska utfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes. Utfallet används bland annat för att ta fram:

 • En konsoliderad balans- och resultaträkning för hela staten.
 • Utfallet för statens budget.
 • Nationalräkenskapsstatistik - Statens finansiella sparande och realekonomisk fördelning av statens budget.

Inrapporteringen görs med hjälp av statliga inrapporteringskoder, S-koder.

Lämna årsredovisningen

Årsredovisningen ska ställas till regeringen och skickas till berört fackdepartement.
 
Årsredovisningen ska dessutom lämnas till följande myndigheter/mottagare:

 • Ekonomistyrningsverket
 • Finansdepartementet
 • Riksdagens utredningstjänst
 • Riksrevisionen
 • Statskontoret

Om frågor om totalförsvaret behandlas ska årsredovisningen också lämnas till:

 • Försvarsdepartementet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Årsredovisningen skickas med e-post som en pdf-fil eller annat vedertaget filformat till följande aktuella e-postadresser:

Departement

 • Arbetsmarknadsdepartementet: arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Finansdepartementet: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Försvarsdepartementet: forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 • Infrastrukturdepartementet: i.registrator@regeringskansliet.se 
 • Justitiedepartementet: justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Kulturdepartementet: kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 • Miljödepartementet: m.registrator@regeringskansliet.se 
 • Näringsdepartementet: naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 • Socialdepartementet: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 • Utbildningsdepartementet: utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • Utrikesdepartementet: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Myndigheter

 • Ekonomistyrningsverket: registrator@esv.se
 • Riksdagens utredningstjänst: petita@riksdagen.se 
 • Riksrevisionen: arsredovisning@riksrevisionen.se 
 • Statskontoret: registrator@statskontoret.se 
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: registrator@msb.se

Kontakt