Augusti 2022 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 1 344 miljoner kronor i augusti. Det är 2 046 miljoner kronor högre jämfört med augusti 2021 då utfallet var ett överskott på 702 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av högre valutakursförluster samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 16 516 miljoner kronor. Det är 17 207 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021 då utfallet var ett överskott på 692 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av högre valutakursförluster, högre utgifter för räntor på lån i svenska kronor samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För perioden januari-augusti uppgår valutakursförlusterna till 7 538 miljoner kronor. Det är 7 262 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår till 11 366 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 5 508 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. För perioden januari-augusti uppgår inkomsterna från överkurser till 2 495 miljoner kronor. Det är 4 542 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2022 jämfört med 2021, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall aug 2022 Utfall aug 2021 Skillnad aug 2022 - aug 2021 Utfall jan-aug 2022 Utfall jan-aug 2021 Skillnad 2022-2021
Räntor på lån i svenska kronor -22 -461 440 11 366 5 858 5 508
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 329 476 -147 691 1 151 -460
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -111 -949 838 -2 495 -7 038 4 542
Summa räntor 196 -935 1 131 9 561 -29 9 590
Räntor på in- och utlåning (*) -371 -527 156 -1 011 -1 914 903
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 1 502 614 889 7 538 276 7 262
Kursförluster (+)/vinster (-) 17 145 -128 428 976 -548
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 1 344 -703 2 047 16 516 -692 17 207

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
aug 2022
Förändring
jämfört med
aug 2021
Utfall
jan-aug 2022
Förändring
jämfört med
jan-aug 2021
SB + ÄB
2022
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 344 2 046 16 579 17 184 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 1 344 2 047 16 516 17 207 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 60 - 26 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt