Augusti 2022 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 319 miljoner kronor i augusti, vilket är 85 miljoner kronor (21,0 procent) lägre än i augusti 2021. De lägre utgifterna avser i huvudsak anslaget 10:1 Filmstöd.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 676 miljoner kronor. Det är 2 183 miljoner kronor (12,2 procent) lägre än för motsvarande period 2021. Det lägre utfallet avser i huvudsak utgifter inom anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete samt 13:1 Stöd till idrotten som beror på regeringens tillfälliga stöd till idrotts- och kultursektorn under coronapandemin under 2021.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
aug 2022
Förändring
jämfört med
aug 2021
Utfall
jan-aug 2022
Förändring
jämfört med
jan-aug 2021
SB + ÄB
2022
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 319 - 85 15 676 - 2 183 20 208
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 - 76 1 602 - 1 155 2 101
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 34 29 1 298 - 67 1 722
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 27 1 1 025 3 1 132
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 11 - 21 605 3 800
6:1 Riksarkivet 43 33 311 14 468
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 0 199 32 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 112 - 18 928 48 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 284 - 6 305
10:1 Filmstöd 0 - 124 628 - 321 628
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 333 46 341
13:1 Stöd till idrotten 0 0 2 297 - 1 134 2 787
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 622 98 4 830
Övriga anslag 84 92 2 084 257 2 908
1:1 Statens kulturråd 3 4 56 26 74
1:3 Skapande skola 0 - 1 196 - 4 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 30 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 6 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 1 18
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 1 271 57 302
2:3 Statens musikverk 7 2 62 - 14 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 1 - 1 123 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 82 3 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 45 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 1 7 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 - 2 19 - 10 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 14 3 23
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 - 1 192 7 286
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 76 - 10 84
8:4 Forum för levande historia 4 0 33 - 1 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 10 2 16
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 54 - 20 90
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 24 5 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 0 33 1 59
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 21 21 22
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 4 85 10 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 91 120 108 229
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 26 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 74 - 5 110
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 153 6 202
15:1 Spelinspektionen 6 0 49 3 77
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt