Juli 2022 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 346 miljoner kronor i juli, vilket är 1 143 miljoner kronor (32,8 procent) lägre än i juli 2021. De lägre utgifterna avser framför allt anslaget 13:1 Stöd till idrotten.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 357 miljoner kronor. Det är 2 098 miljoner konor (12,0 procent) lägre än motsvarande period 2021. Det lägre utfallet avser i huvudsak anslagen 13:1 Stöd till idrotten samt 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete som beror på regeringens tillfälliga stöd till idrotts- och kultursektorn under coronapandemin under 2021.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juli 2022
Förändring
jämfört med
juli 2021
Utfall
jan-juli 2022
Förändring
jämfört med
jan-juli 2021
SB + ÄB
2022
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 346 - 1 143 15 357 - 2 098 20 208
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 203 1 598 - 1 079 2 101
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 35 - 337 1 264 - 96 1 722
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 218 3 998 2 1 132
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 4 - 1 594 24 800
6:1 Riksarkivet 40 1 268 - 19 468
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 9 198 32 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 121 19 816 66 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 26 25 283 - 6 305
10:1 Filmstöd 0 0 628 - 197 628
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 332 46 341
13:1 Stöd till idrotten 490 - 601 2 297 - 1 134 2 787
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 207 - 37 3 622 98 4 830
Övriga anslag 201 - 3 2 000 166 2 908
1:1 Statens kulturråd 11 16 53 21 74
1:3 Skapande skola 0 - 1 196 - 3 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 29 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 6 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 10 1 18
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 2 - 5 270 58 302
2:3 Statens musikverk 8 - 5 55 - 16 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 43 38 122 1 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 2 72 2 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 39 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 - 1 6 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 17 - 8 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 3 9 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 12 3 23
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 1 167 8 286
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 - 8 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 74 - 10 84
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 29 - 1 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 5 53 - 20 90
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 13 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 22 5 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 1 32 2 59
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 21 21 22
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 54 83 14 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 2 119 17 229
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 25 0 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 43 22 74 - 5 110
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 151 6 202
15:1 Spelinspektionen 7 1 44 2 77
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt