Juli 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 78,9 miljarder kronor i juli, vilket är 10,7 miljarder kronor lägre än samma månad 2021. Det beror till stor del på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 5,2 miljarder kronor lägre jämfört med juli 2021. Det beror framför allt på att Affärsverket svenska kraftnäts inbetalningar från kapacitetsavgifter har ökat. Dessutom blev utgifterna inom utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3,8 miljarder kronor lägre jämfört med juli 2021. Det beror i huvudsak på lägre covid-19 relaterade utgifter.

Utgifterna uppgår till 630,8 miljarder kronor hittills i år, vilket är 23,9 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juli 2022
Förändring
jämfört med
juli 2021
Utfall
jan-juli 2022
Förändring
jämfört med
jan-juli 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 516 201 9 815 387 17 605
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 12 6 125 8 187
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 133 - 2 604 20 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 82 5 543 28 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 10 4 58 15 180
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 11 2 70 8 124
2:5 Riksrevisionen 27 1 194 12 356
3:1 Sametinget 5 0 37 3 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 809 46 4 831 262 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 224 15 1 811 - 377 3 755
6:1 Allmänna val och demokrati 8 0 454 384 705
6:2 Justitiekanslern 6 1 39 6 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 12 3 80 16 125
6:4 Valmyndigheten 3 1 22 11 37
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 126 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 12 12 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 6 6 136 34 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 1 3 2 16
8:1 Mediestöd 115 110 629 - 60 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 26 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 16 3 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 215 48 9 779 227 17 985
1:1 Statskontoret 9 0 57 4 104
1:2 Kammarkollegiet 10 3 63 14 119
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 0 11 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 949 19 7 895 68 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 39 0 71
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 2 113 15 210
1:9 Statistiska centralbyrån 49 1 332 0 592
1:10 Bidragsfastigheter 18 4 125 - 3 330
1:11 Finansinspektionen 55 5 369 0 736
1:12 Riksgäldskontoret 19 - 1 192 8 345
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 2 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 73 14 487 104 882
1:16 Finansmarknadsforskning 1 1 22 7 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 0 57 7 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 996 - 45 7 176 86 12 932
1:1 Skatteverket 642 - 53 4 637 3 8 305
1:2 Tullverket 208 19 1 362 102 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 146 - 11 1 177 - 19 2 145
4 Rättsväsendet 4 299 329 34 405 1 757 62 999
1:1 Polismyndigheten 2 145 246 18 193 793 33 838
1:2 Säkerhetspolisen 145 33 1 092 131 1 898
1:3 Åklagarmyndigheten 162 14 1 189 109 2 023
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 3 463 18 856
1:5 Sveriges Domstolar 564 15 4 018 151 6 684
1:6 Kriminalvården 854 76 6 681 623 12 363
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 0 91 0 177
1:8 Rättsmedicinalverket 47 5 319 36 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 3 0 25 1 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 5 1 73 10 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 292 - 50 2 117 - 100 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 1 - 1 40 - 2 95
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 10 2 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 33 3 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 13 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 5 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 4 - 12 42 - 17 227
5 Internationell samverkan 661 376 2 403 1 126 3 403
1:1 Avgifter till internationella organisationer 10 - 216 961 - 11 1 624
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 599 585 1 157 1 094 1 260
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 7 - 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 2 - 3 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 30 2 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 8 5 48 5 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 0 19
1:9 Svenska institutet 24 12 89 22 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 5 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 10 - 8 77 19 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 671 1 294 37 942 6 379 81 042
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 569 407 23 117 2 151 44 635
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 30 - 33 627 40 1 537
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 614 356 8 025 3 711 23 225
1:4 Forskning och teknikutveckling 5 4 342 15 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 29 5 189 18 334
1:7 Officersutbildning m.m. 22 - 1 143 - 3 262
1:8 Försvarets radioanstalt 107 - 4 862 86 1 582
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 3 1 135 1 242
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 7
1:11 Försvarets materielverk 241 5 1 204 98 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 - 1 5 - 2 11
2:1 Kustbevakningen 115 12 802 41 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 1 - 9 520
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 1 8 8 28
2:4 Krisberedskap 547 504 932 102 1 610
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 226 35 427 30 427
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 119 - 2 772 - 15 1 579
2:7 Statens haverikommission 4 0 31 5 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 8 8 56 56 113
2:9 Rakel Generation 2 2 2 36 36 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 26 - 2 220 9 420
7 Internationellt bistånd 2 267 - 235 29 839 490 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 2 134 - 250 28 764 372 49 999
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 106 10 903 86 1 639
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 19 3 124 22 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 6 3 31 8 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 10 1 22
8 Migration 1 267 578 6 189 1 132 18 841
1:1 Migrationsverket 384 34 2 641 186 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 666 435 2 674 1 044 11 990
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 102 102 116 4 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 61 - 9 432 - 46 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 6 - 3 72 - 18 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 26 14 103 - 30 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 2 100 12 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 10 2 53 - 19 408
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina 500
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 880 - 3 816 77 593 - 13 477 121 195
1:1 Socialstyrelsen 81 - 5 463 14 767
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 - 1 52 1 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 15 3 97 9 160
1:4 Tandvårdsförmåner 552 - 8 3 894 45 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 862 76 18 577 656 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 678 - 3 580 25 727 - 13 247 33 154
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 10 1 192 16 511
1:8 Bidrag till psykiatri 33 6 1 898 - 26 2 163
1:9 Läkemedelsverket 10 - 2 94 - 6 162
1:10 E-hälsomyndigheten 26 8 72 11 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 25 25 398 - 1 092 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 71 5 459 - 22 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 51 - 1 311 - 37 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 53 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 42
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 0 0 52 0 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 1 - 2 41 - 17 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 30 - 3 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 141 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 17 0 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 27 5 700 - 21 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 19 9 90 13 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 998 38 13 594 - 316 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 97 - 386 8 594 325 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 132 58 1 011 329 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 39 - 14 477 - 152 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 1 21 1 38
5:1 Barnombudsmannen 3 - 1 17 0 27
5:2 Barnets rättigheter 1 - 68 39 - 41 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 22 0 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 71 18 419 81 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 12 152 3 123 71 826 1 747 112 005
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 458 97 27 210 1 984 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 453 90 24 565 638 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 4 774 34 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 184 - 16 1 315 - 99 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 20 - 2 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 98 1 782 - 859 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 4 335 2 932 11 728 - 31 13 207
2:1 Försäkringskassan 510 15 5 392 81 9 283
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 39 1 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 453 492 24 457 3 415 46 351
1:1 Garantipension till ålderspension 1 130 - 37 7 956 - 265 17 100
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 739 - 36 5 283 - 245 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 929 52 6 506 369 12 234
1:4 Äldreförsörjningsstöd 105 5 729 31 1 195
1:5 Inkomstpensionstillägg 511 511 3 565 3 565 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 40 - 4 418 - 40 865
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 527 - 124 59 043 1 208 101 500
1:1 Barnbidrag 2 674 - 10 19 459 - 9 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 4 184 - 88 27 607 1 196 46 171
1:3 Underhållsstöd 201 - 4 1 568 47 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 2 613 13 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 324 26 2 426 76 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 4 939 231 8 467
1:8 Bostadsbidrag 357 - 83 2 425 - 345 4 799
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 380 - 138 3 531 - 575 6 182
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 124 14 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 318 - 67 2 414 - 530 4 516
1:3 Hemutrustningslån 0 - 3 3 - 16 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 2 70 - 1 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 0 80 3 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 36 - 70 328 - 27 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 9 1 47 4 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 4 3 423 - 26 490
4:2 Delegationen mot segregation 1 - 1 12 4 29
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 056 - 949 45 947 - 9 495 93 272
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 308 - 83 4 293 - 201 7 861
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 842 - 642 21 166 - 7 154 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 524 - 371 4 282 - 2 374 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 587 1 11 005 - 164 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 12 3 75 10 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 169 85 1 097 395 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 23 - 5 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 44 - 1 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 35 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 86 - 11 570 37 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 349 87 2 111 166 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 85 - 24 622 - 236 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 0 0 0 0 75
2:1 Arbetsmiljöverket 63 8 419 26 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 - 1 18 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 - 1 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 0 33 1 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 22 3 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 95 2 112
15 Studiestöd 636 - 40 14 365 - 350 27 901
1:1 Studiehjälp 2 - 1 2 665 - 18 4 440
1:2 Studiemedel 477 - 32 9 845 - 292 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 57 5 1 002 18 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 - 18 19 - 65 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 34 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 14 0 31
1:7 Studiestartsstöd 10 - 7 198 - 60 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 86 15 578 67 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 312 - 197 52 388 447 95 473
1:1 Statens skolverk 85 - 2 629 20 1 368
1:2 Statens skolinspektion 41 2 278 29 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 - 2 437 9 784
1:4 Sameskolstyrelsen 7 1 35 2 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 28 - 226 2 603 - 153 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 116 - 4 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 945 - 617 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 0 115 - 1 231
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 1 51 5 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 - 17 295 75 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 13 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 095 - 26 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 2 0 51 1 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 251 159 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 5 2 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 3 3 2 446 631 5 117
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 0 81 6 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 274 17 2 145 156 3 858
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 1 91 1 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 23 0 137 29 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 1 189 8 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 1 382 48 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 0 1 374 8 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 - 3 1 419 39 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 0 1 392 10 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 - 2 1 017 28 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 - 1 1 149 6 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 - 1 1 038 26 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 928 9 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 - 1 719 16 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 1 020 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 - 1 623 16 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 469 6 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 - 2 1 021 30 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 793 - 19 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 - 4 1 075 31 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 446 - 1 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 0 253 7 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 449 3 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 - 1 166 10 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 702 5 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 228 19 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 523 3 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 - 2 188 14 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 - 3 371 - 6 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 - 1 168 10 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 625 3 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 0 175 21 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 405 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 9 165 85 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 - 1 169 - 3 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 64 2 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 126 2 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 32 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 72 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 20 - 3 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 - 1 334 - 2 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 1 62 7 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 284 2 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 2 64 9 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 - 1 307 - 2 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 68 2 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 265 - 1 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 2 60 10 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 - 1 267 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 2 58 12 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 208 - 6 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 - 1 39 4 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 - 1 248 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 1 55 7 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 106 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 41 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 85 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 280 1 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 - 2 73 13 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 23 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 332 - 25 2 225 34 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 12 - 9 573 - 525 966
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 42 3 302 25 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 1 616 20 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 0 64 - 5 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 452 33 4 253 356 7 329
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 421 52 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 - 1 107 8 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 58 53 480 - 352 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 2 25 4 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 32 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 23 - 4 241 1 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 1 22 - 6 66
3:9 Sunet 4 - 6 24 - 8 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 4 1 26 2 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 77 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 2 - 1 5
4:1 Internationella program 0 0 63 - 3 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 2 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 0 31 9 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 346 - 1 143 15 357 - 2 098 20 208
1:1 Statens kulturråd 11 16 53 21 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 203 1 598 - 1 079 2 101
1:3 Skapande skola 0 - 1 196 - 3 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 29 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 6 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 35 - 337 1 264 - 96 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 10 1 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 218 3 998 2 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 2 - 5 270 58 302
2:3 Statens musikverk 8 - 5 55 - 16 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 43 38 122 1 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 2 72 2 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 39 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 - 1 6 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 17 - 8 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 3 9 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 12 3 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 4 - 1 594 24 800
6:1 Riksarkivet 40 1 268 - 19 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 1 167 8 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 9 198 32 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 - 8 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 121 19 816 66 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 26 25 283 - 6 305
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 74 - 10 84
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 29 - 1 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 5 53 - 20 90
10:1 Filmstöd 0 0 628 - 197 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 13 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 22 5 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 1 32 2 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 332 46 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 21 21 22
13:1 Stöd till idrotten 490 - 601 2 297 - 1 134 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 54 83 14 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 2 119 17 229
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 207 - 37 3 622 98 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 25 0 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 43 22 74 - 5 110
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 151 6 202
15:1 Spelinspektionen 7 1 44 2 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 725 80 3 628 235 10 064
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 0 0 - 6 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 29 4 175 5 318
1:5 Statens geotekniska institut 2 1 28 2 58
1:6 Lantmäteriet 50 0 396 14 690
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 178 171 444 420 1 486
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 444 - 93 2 424 - 171 7 164
2:1 Konsumentverket 14 0 94 - 6 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 30 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 18 1 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 13 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 1 - 14
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande - 2 - 7
19 Regional utveckling 118 - 17 1 602 - 25 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 67 6 775 22 2 061
1:2 Transportbidrag 28 20 212 14 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 23 - 43 615 - 60 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 220 241 10 844 2 167 24 799
1:1 Naturvårdsverket 17 - 3 365 24 646
1:2 Miljöövervakning m.m. 6 - 1 140 - 32 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 6 - 10 1 657 61 2 061
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 32 20 506 184 1 157
1:5 Miljöforskning 0 0 67 - 1 97
1:6 Kemikalieinspektionen 24 - 1 162 4 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 56 37 178 - 23 290
1:8 Klimatbonus 592 - 21 3 877 1 228 7 410
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 34 5 172 4 300
1:10 Klimatanpassning 4 0 53 11 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 56 19 809 173 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 6 4 - 21 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 23 2 47
1:14 Skydd av värdefull natur 99 55 575 - 89 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 7 177 32 307
1:16 Klimatinvesteringar 123 74 1 041 248 2 755
1:17 Klimatpremier 11 10 200 101 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 10 1 200
1:19 Industriklivet 47 45 215 182 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 1 - 1 19 - 2 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 6 6 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 0 0 1 1 600
1:24 Biogasstöd 0 0 1 1 450
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 69 15 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 74 10 516 59 1 105
21 Energi 228 74 10 247 8 483 12 318
1:1 Statens energimyndighet 33 4 234 48 421
1:2 Insatser för energieffektivisering 2 0 10 - 4 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 1 10 - 2 25
1:4 Energiforskning 80 51 626 - 46 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 - 34 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 18 5 98 13 185
1:7 Energiteknik 25 - 26 167 - 377 578
1:8 Elberedskap 9 - 6 184 104 441
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 - 2 20 2 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 1 - 6 101 17 140
1:11 Elsäkerhetsverket 5 1 38 3 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 53 53 8 759 8 759 8 970
22 Kommunikationer 4 011 - 452 36 040 810 77 973
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 118 558 14 915 - 187 31 960
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 621 - 463 13 955 640 31 171
1:3 Trafikverket 105 2 833 40 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 81 34 254 113 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 37 21 110 63 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 240 16 255
1:7 Trafikavtal 24 - 14 592 111 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 3 - 4 46 2 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 2 112 23 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 211 - 588 1 549 35 1 943
1:12 Transportstyrelsen 36 - 64 1 206 - 58 2 367
1:13 Trafikanalys 7 4 37 5 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 2 - 2 903 - 44 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 118 16 745 106 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 7 7 7 6 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 8 4 87 29 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 2 0 21 - 6 151
1:20 Drivmedelskompensation
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 38 5 93
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 0 56 - 11 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 4 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 40 4 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 27 27 104 39 1 638
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 20 8 94 13 158
2:7 Digital förvaltning 4 2 60 31 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 130
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 602 47 5 154 - 201 23 876
1:1 Skogsstyrelsen 27 - 3 315 22 583
1:2 Insatser för skogsbruket 20 13 173 79 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 2 95 7 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 10 77 - 4 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 7 - 19 147 - 157 267
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 35 24 53
1:8 Statens jordbruksverk 48 - 2 366 - 2 621
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 - 1 10 2 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 2 2 207 - 13 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 29 12 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 10 4 76
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 14 9 91 38 174
1:14 Livsmedelsverket 32 6 198 30 341
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 11 - 3 101 31 200
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 3 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 154 72 914 - 130 5 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 75 21 692 - 24 4 183
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 33 - 23 - 38 - 31 92
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 7 4 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 - 2 83 8 136
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 5 1 245 - 10 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 36 - 6 313 - 28 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 3 14 - 65 82
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 - 1 15 0 25
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 598 - 1 227 6 712 - 13 025 16 332
1:1 Verket för innovationssystem 24 3 165 17 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 126 18 1 345 - 41 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 997 - 72 997
1:4 Tillväxtverket 37 - 12 534 51 934
1:5 Näringslivsutveckling 216 199 394 15 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 34 0 67
1:7 Turistfrämjande 0 - 82 62 - 92 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 25 3 140 12 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 1 14
1:11 Bolagsverket 3 0 34 5 67
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 15 1 100 9 169
1:14 Konkurrensforskning 3 3 3 3 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 5 - 1 28
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1 977
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 10 157 - 10 269
1:21 Patent- och registreringsverket 29 0 197 7 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete - 132 - 445 197 - 4 930 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 7 7 276 276 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 1 1 41 41 80
1:27 Evenemangsstöd 0 0 40 40 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 1 13 - 4 26
2:2 Kommerskollegium 7 - 1 47 - 5 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 81 65 262 - 77 411
2:4 Investeringsfrämjande 6 6 41 - 52 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 147 147 147 52 147
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 123 0 - 1 522
1:24 (2021) Omställningsstöd - 35 - 787 1 253 - 6 086
1:25 (2021) Researrangörslån 0 - 1 0 - 81
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 0 - 41 0 - 251
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 - 176 8 - 357
1:28 (2021) Evenemangsstöd 0 0 25 25
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 310 541 91 675 2 285 156 923
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 88 213 1 582 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 2 854 103 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 375
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 0 0 300 300 300
1:6 Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering 300 300 300 300 300
26 Statsskuldsräntor m.m. 603 665 15 235 15 138 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 602 665 15 172 15 161 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 60 - 26 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 297 1 769 29 106 - 4 205 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 297 1 769 29 106 - 4 205 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 89 346 1 476 712 298 4 069 1 271 171
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 88 744 811 697 063 - 11 068 1 259 085
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 11 292 - 5 185 - 90 877 - 26 715 - 60 090
Kassamässig korrigering 808 - 6 945 9 365 - 1 231 371
Totala utgifter 78 862 - 10 653 630 786 - 23 877 1 211 452
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt