Juni 2022 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 193 miljoner kronor i juni. Det är en skillnad på 1 321 miljoner kronor jämfört med juni 2021 då utfallet var ett överskott på 1 128 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre inkomster från överkuser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Utfallet för det första halvåret uppgår till 14 570 miljoner kronor. Det är 14 495 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Skillnaden förklaras främst av högre valutakursförluster, högre utgifter för räntor på lån i svenska kronor samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För årets första sex månader uppgår valutakursförlusterna till 5 350 miljoner kronor. Det är 5 899 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021, då valutakursvinsterna uppgick till 548 miljoner kronor.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår till 11 397 miljoner kronor för det första halvåret. Det är 4 975 miljoner kronor (77,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. För årets första sex månader uppgår inkomsterna från överkurser till 2 384 miljoner kronor. Det är 3 576 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2022 jämfört med 2021, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juni 2022 Utfall juni 2021 Skillnad juni 2022 - juni 2021 Utfall jan-juni 2022 Utfall jan-juni 2021 Skillnad 2022-2021
Räntor på lån i svenska kronor -85 -187 102 11 397 6 421 4 975
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -41 -61 19 406 725 -320
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -150 -1 014 864 -2 384 -5 960 3 576
Summa räntor -277 -1 262 986 9 418 1 186 8 232
Räntor på in- och utlåning (*) 121 -65 186 -612 -1 351 739
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 223 130 92 5 350 -548 5 899
Kursförluster (+)/vinster (-) 126 41 85 413 788 -374
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 193 -1 156 1 349 14 570 74 14 495

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juni 2022
Förändring
jämfört med
juni 2021
Utfall
jan-juni 2022
Förändring
jämfört med
jan-juni 2021
SB + ÄB
2022
26 Statsskuldsräntor m.m. 193 1 321 14 632 14 473 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 193 1 349 14 570 14 495 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 28 59 - 26 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt