Juni 2022 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 673 miljoner kronor i juni, vilket är 57 miljoner kronor (3,5 procent) högre jämfört med juni 2021.

För perioden januari-juni uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 564 miljoner kronor. Det är 180 miljoner kronor (2,1 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Det beror framför allt på att utgifterna inom anslagen 1:15 Statens servicecenter och 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. är högre hittills i år jämfört med motsvarande period 2021.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juni 2022
Förändring
jämfört med
juni 2021
Utfall
jan-juni 2022
Förändring
jämfört med
jan-juni 2021
SB + ÄB
2022
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 673 57 8 564 180 17 985
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 367 18 6 947 49 14 094
1:9 Statistiska centralbyrån 49 3 283 - 2 592
1:10 Bidragsfastigheter 28 3 107 - 7 330
1:11 Finansinspektionen 55 3 314 - 5 736
1:12 Riksgäldskontoret 32 4 173 8 345
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 75 14 415 89 882
Övriga anslag 67 13 323 45 717
1:1 Statskontoret 9 3 48 4 104
1:2 Kammarkollegiet 11 - 2 54 10 119
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 0 9 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 34 1 71
1:8 Ekonomistyrningsverket 19 4 96 13 210
1:13 Bokföringsnämnden 1 1 6 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 10 5 21 7 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 2 49 7 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt