Juni 2022 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 035 miljoner kronor i juni, vilket är 1 129 miljoner kronor (124,6 procent) högre än i juni 2021. De högre utgifterna avser främst statsbidrag för återstart av kulturverksamheter efter covid-19-pandemin, biblioteksverksamhet respektive regional kulturverksamhet.

För årets första sex månader uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 011 miljoner kronor, vilket är 955 miljoner kronor (6,8 procent) lägre än motsvarande period 2021. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturbyte och samarbete.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juni 2022
Förändring
jämfört med
juni 2021
Utfall
jan-juni 2022
Förändring
jämfört med
jan-juni 2021
SB + ÄB
2022
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 035 1 129 13 011 - 955 20 208
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 893 883 1 595 - 876 2 101
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 375 176 1 229 241 1 722
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 35 0 780 - 1 1 132
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 64 19 590 25 800
6:1 Riksarkivet 38 - 11 228 - 20 468
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 82 20 198 41 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 124 10 694 47 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 256 - 31 305
10:1 Filmstöd 2 2 628 - 197 628
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 150 1 332 46 341
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 806 - 534 2 787
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 415 135 4 830
Övriga anslag 271 29 1 799 168 2 908
1:1 Statens kulturråd 8 - 2 42 5 74
1:3 Skapande skola 0 - 8 196 - 2 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 26 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 6 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 9 1 18
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 30 16 269 63 302
2:3 Statens musikverk 8 - 7 47 - 11 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 22 - 25 79 - 37 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 2 63 3 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 1 34 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 0 6 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 - 5 15 - 8 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 2 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 10 2 23
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 2 145 7 286
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 8 8
8:3 Bidrag till vissa museer 3 1 70 - 9 84
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 25 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 8 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 2 0 36 - 15 90
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 7 3 19 4 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 0 26 3 59
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 21 21 22
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 7 2 83 68 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 25 34 118 15 229
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 23 0 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 31 - 27 110
14:4 Särskilt utbildningsstöd 75 4 151 6 202
15:1 Spelinspektionen 7 0 37 1 77
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt