Juni 2022 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 898 miljoner kronor i juni, vilket är 1 518 miljoner kronor (16,1 procent) lägre jämfört med juni 2021. Det beror främst på lägre utfall för anslagen 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet och 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 47 076 miljoner kronor, vilket är 644 miljoner kronor (1,4 procent) högre än samma period föregående år.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juni 2022
Förändring
jämfört med
juni 2021
Utfall
jan-juni 2022
Förändring
jämfört med
jan-juni 2021
SB + ÄB
2022
16 Utbildning och universitetsforskning 7 898 - 1 518 47 076 644 95 473
1:1 Statens skolverk 101 2 544 22 1 368
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 544 - 508 2 575 72 4 654
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 39 - 612 1 945 - 617 4 303
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 10 - 85 294 92 841
1:13 Bidrag till lärarlöner 2 089 - 32 2 095 - 26 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 251 159 6 554
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning - 238 - 238 2 443 628 5 117
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 293 24 1 871 138 3 858
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 1 019 7 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 1 184 41 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 1 178 8 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 1 216 42 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 1 193 10 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 872 30 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 985 7 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 890 28 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 795 8 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 616 16 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 874 2 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 534 17 1 067
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 875 33 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 680 - 16 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 922 36 1 844
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 323 32 1 893 59 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 - 10 561 - 516 966
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 1 385 17 2 770
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 492 51 3 801 322 7 329
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 13 - 271 422 - 405 1 227
Övriga anslag 1 694 82 10 165 430 20 108
1:2 Statens skolinspektion 44 11 237 27 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 67 5 374 11 784
1:4 Sameskolstyrelsen 5 0 28 1 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 116 - 4 260
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 54 - 1 113 - 1 231
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 25 6 49 6 112
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 25 3 49 1 203
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 4 1 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 0 69 6 144
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 79 2 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 21 4 114 28 260
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 402 5 804
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 382 - 1 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 217 7 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 384 3 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 143 12 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 601 5 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 195 16 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 449 3 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 161 17 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 318 - 3 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 144 12 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 536 3 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 150 21 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 347 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 141 75 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 145 - 2 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 55 2 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 108 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 28 2 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 62 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 17 - 2 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 286 - 2 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 53 8 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 244 2 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 55 10 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 263 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 58 3 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 227 - 1 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 52 11 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 228 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 50 15 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 179 - 4 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 33 5 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 212 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 47 8 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 91 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 35 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 73 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 240 1 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 63 16 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 20 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 1 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 42 3 259 22 535
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 2 62 - 5 68
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 11 11 421 52 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 3 92 9 197
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 21 3 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 27 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 37 - 3 219 5 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 19 - 4 66
3:9 Sunet 5 1 20 - 2 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 8 1 22 1 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 75 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 31 - 9 63 - 4 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 2 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 5 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 31 9 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt