Maj 2022 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster, Barnrättspolitik samt verksamhet inom utbildning och universitetsforskning.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och omsorg blev 8 907 miljoner kronor i maj, vilket är 6 844 miljoner kronor (43,5 procent) lägre jämfört med maj 2021. Det beror främst på lägre utgifter för provtagning, smittspårning och utbrottshantering av covid-19.

Varje år undertecknar staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om statens bidrag för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. Utgifterna redovisas under anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna. Under maj uppgick utgifterna till 2 860 miljoner kronor, vilket är 84 miljoner kronor (3,0 procent) högre än samma månad föregående år.  

Hittills i år uppgår utgifterna för Hälsovård, sjukvård och omsorg till 60 834 miljoner kronor, vilket är 7 287 miljoner kronor (10,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror i huvudsak på lägre statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 907 - 6 844 60 834 - 7 287 119 462
1:1 Socialstyrelsen 65 17 305 16 765
1:4 Tandvårdsförmåner 679 156 2 815 231 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 860 84 12 853 505 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 072 - 5 491 23 143 - 6 145 31 418
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 24 - 20 129 - 25 511
1:8 Bidrag till psykiatri - 22 - 49 1 848 2 2 163
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 66 - 684 364 - 1 126 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 63 - 11 323 - 14 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 38 - 12 216 - 25 615
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 145 - 225 597 - 45 786
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 979 - 162 9 811 - 26 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 604 - 424 6 442 - 917 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 143 46 674 197 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 41 - 101 413 - 10 669
5:2 Barnets rättigheter 9 8 29 19 42
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 57 11 286 51 787
Övriga anslag 86 13 587 23 1 550
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 1 34 - 3 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 14 2 69 6 160
1:9 Läkemedelsverket 13 - 2 71 - 1 162
1:10 E-hälsomyndigheten 8 3 38 3 120
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 38 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 47
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 35 1 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 6 36 14 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 20 - 3 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 11 0 33
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 4 57 2 263
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 13 1 38
5:1 Barnombudsmannen 3 0 13 0 27
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 15 0 41
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt