Maj 2022 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -9 536 miljoner kronor i maj. För de första fem månaderna uppgår den kassamässiga korrigeringsposten till -42 miljoner kronor.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Även när redovisningen mot inkomsttitel periodiseras till en annan period än då betalning sker uppstår en kassamässig korrigering.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I maj påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 8 979 miljoner kronor. För perioden januari-maj påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 8 769 miljoner kronor.

I maj översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 1 631 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt med 1 928 miljoner kronor hittills i år.

I maj har Trafikverket redovisat 186 miljoner kronor högre belopp mot anslaget än vad som har tillförts deras räntekonto i Riksgäldskontoret. Det påverkar den kassamässiga korrigeringsposten negativt. Hittills i år påverkar Trafikverket den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 804 miljoner kronor.

Försvarsmakten har redovisat 193 miljoner kronor lägre belopp mot anslaget än vad som har tillförts deras räntekonto i Riksgäldskontoret i maj. Det påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt. Hittills i år påverkar Försvarsmakten den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 1 235 miljoner kronor.

För de första fyra månaderna Försvarets materielverk redovisat 3 741 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än vad som har tillförts deras räntekonto (552 miljoner kronor i maj).  Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020 till och med september 2021. De tillfälliga reglerna återinfördes från och med december 2021 till och med mars 2022. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i maj och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i maj påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt med 53 miljoner kronor. Hittills i år påverkar ersättningen för höga sjuklönekostnader den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 4 349 miljoner kronor.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
Kassamässig korrigering - 9 536 - 5 573 - 42 - 678 371
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt