Maj 2022 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 11 802 miljoner kronor i maj. Det är 5 156 miljoner kronor högre jämfört med maj 2021. De högre utgifterna avser främst räntor på lån i svenska kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Utfallet för perioden januari-maj uppgår till 14 377 miljoner kronor. Det är 13 147 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Skillnaden förklaras främst av högre valutakursförluster, högre utgifter för räntor på lån i svenska kronor samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i maj blev 570 miljoner kronor. Det är 394 miljoner kronor högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår valutakursförlusterna till 5 128 miljoner kronor. Det är 5 806 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021, då valutakursvinsterna uppgick till 679 miljoner kronor.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 11 167 miljoner kronor i maj, vilket är 4 198 miljoner kronor högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår utgifterna till 11 482 miljoner kronor. Det är 4 873 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. För perioden januari-maj uppgår inkomsterna från överkurser till 2 234 miljoner kronor. Det är 2 713 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2022 jämfört med 2021, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall maj 2022 Utfall maj 2021 Skillnad maj 2022 - maj 2021 Utfall jan-maj 2022 Utfall jan-maj 2021 Skillnad 2022-2021
Räntor på lån i svenska kronor 11 167 6 969 4 198 11 482 6 609 4 873
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -48 -37 -11 447 786 -339
Över- (-)/underkurser (+) vid emission 77 -459 537 -2 234 -4 946 2 713
Summa räntor 11 196 6 473 4 723 9 695 2 448 7 247
Räntor på in- och utlåning (*) -25 -40 15 -733 -1 286 553
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 570 176 394 5 128 -679 5 806
Kursförluster (+)/vinster (-) 59 38 22 287 746 -459
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 11 801 6 646 5 155 14 377 1 230 13 147

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
26 Statsskuldsräntor m.m. 11 802 5 156 14 439 13 152 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 11 801 5 155 14 377 13 147 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 1 1 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 59 2 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt