Maj 2022 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv omfattar näringspolitik samt utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 500 miljoner kronor i maj, vilket är 3 596 miljoner kronor (87,8 procent) lägre jämfört med maj 2021. Det lägre utfallet avser framför allt anslagen 1:22 Stöd vid korttidsarbete respektive 1:24 (2021) Omställningsstöd.

För perioden januari-maj uppgår utfallet till 5 120 miljoner kronor. Det är 9 276 miljoner kronor (64,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Stöd vid korttidsarbete

Utfallet för anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete blev -458 miljoner i maj, vilket är 1 306 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021. Det negativa utfallet beror på återkrav i samband med avstämningar av tidigare utbetalt stöd.

För perioden januari-maj uppgår utfallet till 590 miljoner kronor, vilket är 3 624 miljoner kronor (86,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Utfallet avser i huvudsak tillfälligt krisstöd för perioder fram till september 2021 som tidigare kunde sökas hos Tillväxtverket, samt de ansökningar som avser det ordinarie stödet för korttidsarbete som inkommit till Tillväxtverket fram till 31 mars 2022. Från och med den 1 april handlägger Skatteverket nya ansökningar om ordinarie stöd för korttidsarbete.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Utfallet för anslaget 1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare är noll för perioden januari-maj. Det är 1 118 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021. Anslaget får användas för utgifter för ett ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet kunde sökas för tidsperioder till och med september 2021. De lägre utgifterna beror på att möjligheten för enskilda näringsidkare att ansöka om stöd för perioder till och med september 2021 har upphört.

Riksdagen beslutade den 2 februari om att föra upp anslaget 1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare på statens budget. Anslaget anvisades 520 miljoner kronor för att finansiera en utökning av stödet för perioden december 2021 till och med mars 2022. Utfallet i maj blev 59 miljoner kronor. För perioden januari-maj uppgår utfallet till 246 miljoner kronor.  

Omställningsstöd

Utfallet för anslaget 1:24 (2021) Omställningsstöd uppgår till 318 miljoner kronor i maj, vilket är 2 068 miljoner kronor (86,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021. För perioden januari-maj uppgår utfallet till 1 157 miljoner kronor, vilket är 4 377 miljoner kronor (79,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021. Anslaget används för omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Riksdagen beslutade den 2 februari om att föra upp anslaget 1:24 Omställningsstöd på statens budget. Anslaget anvisades 2 000 miljoner kronor för att finansiera en utökning av stödet för perioden december 2021 till och med mars 2022. Det blev inget utfall för detta anslag under perioden januari-maj.

Exportfrämjande verksamhet

Utfallet för anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet uppgår till 153 miljoner kronor för perioden januari-maj, vilket är 160 miljoner kronor (51,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021. Det beror främst på att statsbidrag till Sveriges export- och investeringsråd utbetalas i tolftedelar, till skillnad från 2021 då huvuddelen av statsbidragen utbetalades i januari.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
24 Näringsliv 500 - 3 596 5 120 - 9 276 14 249
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 274 25 904 - 28 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 499 - 29 997
1:4 Tillväxtverket 87 9 411 51 934
1:5 Näringslivsutveckling 22 15 155 34 816
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 112 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 29 2 141 5 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete - 458 - 1 306 590 - 3 624 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 59 59 246 246 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 8 8 38 38 80
1:27 Evenemangsstöd 17 17 27 27 2 000
2:3 Exportfrämjande verksamhet 30 24 153 - 160 361
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 192 0 - 1 118
1:24 (2021) Omställningsstöd 318 - 2 068 1 157 - 4 377
1:28 (2021) Evenemangsstöd 0 0 27 27
Övriga anslag 92 - 191 536 - 372 1 397
1:1 Verket för innovationssystem 25 3 119 13 280
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 26 4 67
1:7 Turistfrämjande 0 0 62 - 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 20 3 89 4 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 1 - 1 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 1 14
1:11 Bolagsverket 2 - 1 24 2 66
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 2 71 7 169
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 0 3 3 19
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 1 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 10 - 3 26
2:2 Kommerskollegium 6 0 33 - 3 91
2:4 Investeringsfrämjande 7 7 29 - 64 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning - 95 - 95 100
1:25 (2021) Researrangörslån 0 - 1 0 - 81
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 0 - 92 0 - 146
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 8 - 16 8 - 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt