Maj 2022 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 925 miljoner kronor i maj, vilket är 3 280 miljoner kronor (78,0 procent) lägre än i maj 2021.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 976 miljoner kronor, vilket är 2 084 miljoner kronor (16,0 procent) lägre än motsvarande period 2021. Det beror i huvudsak på att utgifterna inom anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturbyte och samarbete samt 13:1 Stöd till idrotten är 1 759 respektive 534 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Regeringens tillfälliga stödåtgärder i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för kultur- och idrottsverksamheter i landet under 2021 påverkar jämförelsen med utfallet hittills i år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 925 - 3 280 10 976 - 2 084 20 050
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 208 - 1 844 702 - 1 759 2 101
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 45 11 853 65 1 722
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 40 - 12 746 - 1 1 132
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 20 - 230 525 6 800
6:1 Riksarkivet 41 - 4 190 - 9 468
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 4 116 21 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 120 13 570 37 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 34 - 58 254 - 31 305
10:1 Filmstöd 1 - 214 626 - 199 628
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 183 45 341
13:1 Stöd till idrotten 2 - 1 018 1 806 - 534 2 787
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 415 135 4 830
Övriga anslag 415 80 1 529 139 2 750
1:1 Statens kulturråd 8 1 34 7 74
1:3 Skapande skola 196 6 196 5 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 25 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 5 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 1 18
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 4 238 48 302
2:3 Statens musikverk 8 - 5 38 - 4 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 3 - 12 57 - 12 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 2 49 1 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 27 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 0 5 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 1 11 - 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 7 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 5 2 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 9 1 23
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 2 122 6 286
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 27 68 - 11 84
8:4 Forum för levande historia 5 0 21 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 6 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 34 - 15 82
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 12 2 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 3 22 3 59
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 20 20 22
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 59 58 76 66 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 49 49 92 - 19 129
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 22 - 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 31 - 27 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 77 2 202
15:1 Spelinspektionen 7 1 30 1 77
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt