Maj 2022 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering, diskriminering, jämställdhet och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i maj 441 miljoner kronor, vilket är 158 miljoner kronor lägre än i maj 2021. Utgifterna inom anslaget 13:4 Åtgärder mot segregation minskade med 98 miljoner kronor. Utbetalningarna av statsbidrag från Delmos blev 136 miljoner kronor lägre, vilket beror på att regering i ändringsbeslut omfördelat anslag och uppdrag från Delmos till främst Socialstyrelsen efter riksdagens beslut i statens budget för 2002, att Delmos ska avvecklas.  För de första fem månaderna har dock utgifterna under anslaget ökat med 47 miljoner kronor.

Utfallet för de fem första månaderna blev 315 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2021. Det är framför allt utgifter för kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat. Jämfört med de fem första månaderna 2021 har det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för minskat med knappt 18 procent och antalet ensamkommande med drygt 59 procent.

Antal kommunmottagna april 2022*
2022 2021 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna april 655 1 084 -429 -39,6
- varav ens. barn och ungdomar** 48 83 -35 -42,2

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för maj 2022 redovisas antalet kommunmottagna i april 2022.  

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. jan-april 2022*
2022 2021 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-april 2022 3 406 4 303 -897 -20,8
- varav ens. barn och ungdomar** 227 276 -17,8

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i maj 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 25 642 31 188 -5 546 -17,8
- varav ens. barn och ungdomar** 1 487 3 647 -2 160 -59,3

**Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 441 - 158 2 610 - 315 6 152
1:1 Etableringsåtgärder 13 - 7 26 - 5 142
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 263 - 43 1 751 - 414 4 516
1:3 Hemutrustningslån 1 - 2 3 - 10 0
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 11 - 5 251 66 640
4:1 Åtgärder mot segregation 133 - 98 433 47 500
Övriga anslag 20 - 2 146 1 353
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 48 - 2 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 1 41 0 101
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 0 30 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 17 1 28
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 9 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt