Maj 2022 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar sjukpenning, sjukersättning och andra liknande ersättningar. I utgiftsområdet ingår myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 523 miljoner kronor i maj, vilket är 1 057 miljoner kronor (11,0 procent) lägre jämfört med maj 2021. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För perioden januari-maj uppgår utfallet till 51 253 miljoner kronor, vilket är 51 miljoner kronor (0,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 750 miljoner kronor i maj, vilket är 152 miljoner kronor (4,2 procent) högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår utfallet till 19 974 miljoner kronor, vilket är 1 787 miljoner kronor (9,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. Det beror delvis på ett ökat antal ersatta nettodagar till följd av regeländringar vid bedömning av arbetsförmåga. Vidare har utgifterna ökat på grund av att inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjts från 8 till 10 prisbasbelopp från 1 januari 2022.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 508 miljoner kronor i maj, vilket är 101 miljoner kronor (3,0 procent) högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår utfallet till 17 616 miljoner kronor, vilket är 450 miljoner kronor (2,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. Från och med 1 januari 2022 har nivån höjts för så kallad garantiersättning inom aktivitets- och sjukersättningen. Från samma tidpunkt gäller även höjda ersättningsnivåer för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev -1 miljon kronor i maj, vilket är 1 305 miljoner kronor lägre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår utfallet till 7 396 miljoner kronor. Det är 1 403 miljoner kronor (16,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Riksdagen beslutade den 2 februari om att anvisa anslaget ytterligare 7 125 miljoner kronor för att finansiera ett återinförande av den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader från och med december 2021 till och med mars 2022. För år 2022 har riksdagen anvisat anslaget totalt 7 407 miljoner kronor, varav 99,8 procent var utnyttjat vid utgången av maj.

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

Utfallet för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen blev 140 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor (11,5 procent) högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår utfallet till 611 miljoner kronor. Det är 827 miljoner kronor (57,5 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021. Det lägre utfallet avser i huvudsak riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården som upphört från och med 2022.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 523 - 1 057 51 253 51 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 750 152 19 974 1 787 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 508 101 17 616 450 41 706
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 186 - 15 949 - 65 2 252
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 140 14 611 - 827 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 1 - 1 305 7 396 - 1 403 7 407
2:1 Försäkringskassan 818 - 13 4 108 87 9 281
Övriga anslag 121 8 599 22 1 460
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 113 8 557 24 1 351
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 14 - 2 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 28 0 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt