Maj 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 89,6 miljarder kronor i maj, vilket är 13,1 miljarder kronor lägre än samma månad 2021. Det beror bland annat på lägre utbetalningar av olika stöd och åtgärder med anledning av covid-19. Exempelvis omställningsstöd, stöd vid korttidsarbete och utgifter för provtagning, smittspårning och utbrottshantering.

Utgifterna uppgår till 455,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är 8,9 miljarder kronor (1,9 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 266 33 6 898 384 17 433
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 107 2 149
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 51 5 419 17 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 91 11 390 21 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 35 6 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 11 3 50 7 124
2:5 Riksrevisionen 28 2 137 8 356
3:1 Sametinget 3 - 1 25 1 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 725 55 3 360 154 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 217 - 74 1 245 - 279 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 18 9 422 379 705
6:2 Justitiekanslern 6 0 26 3 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 12 2 56 12 125
6:4 Valmyndigheten 4 3 15 8 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 84 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 9 9 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 12 10 123 25 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 16
8:1 Mediestöd 66 6 366 10 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 18 - 1 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 11 2 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 163 - 15 6 890 123 17 971
1:1 Statskontoret 8 0 39 0 104
1:2 Kammarkollegiet 10 3 43 12 115
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 0 8 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 892 - 37 5 580 31 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 29 2 68
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 2 78 9 210
1:9 Statistiska centralbyrån 48 2 234 - 4 593
1:10 Bidragsfastigheter 18 - 3 79 - 10 330
1:11 Finansinspektionen 52 0 259 - 7 734
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 141 4 339
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 70 15 339 76 882
1:16 Finansmarknadsforskning 2 0 11 2 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 39 5 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 1 040 35 5 099 102 12 930
1:1 Skatteverket 670 17 3 319 55 8 303
1:2 Tullverket 202 20 941 64 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 167 - 1 839 - 17 2 145
4 Rättsväsendet 5 248 299 25 031 1 370 62 919
1:1 Polismyndigheten 2 849 142 13 535 677 33 836
1:2 Säkerhetspolisen 161 19 777 89 1 878
1:3 Åklagarmyndigheten 177 15 839 82 2 022
1:4 Ekobrottsmyndigheten 66 1 325 5 856
1:5 Sveriges Domstolar 594 16 2 833 106 6 683
1:6 Kriminalvården 1 014 125 4 791 436 12 362
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 0 64 0 177
1:8 Rättsmedicinalverket 42 4 225 26 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 3 0 18 1 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 12 3 56 4 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 298 - 24 1 454 - 60 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 2 33 3 40
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 3 9 4 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 0 28 1 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 9 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 3 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 6 - 2 30 - 3 227
5 Internationell samverkan 63 7 1 532 734 2 735
1:1 Avgifter till internationella organisationer 15 - 7 816 215 1 534
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 3 543 502 682
1:3 Nordiskt samarbete 1 - 1 5 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 - 1 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 5 1 21 1 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 36 3 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 0 19
1:9 Svenska institutet 11 11 50 3 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 3 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 11 - 1 37 11 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 461 1 106 24 858 3 679 79 208
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 695 242 16 660 1 477 44 538
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 58 29 371 26 1 477
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 879 628 4 000 1 864 22 060
1:4 Forskning och teknikutveckling 48 57 253 102 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 31 7 130 9 334
1:7 Officersutbildning m.m. 38 15 99 - 5 262
1:8 Försvarets radioanstalt 131 13 618 70 1 582
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 20 - 1 107 - 1 242
1:10 Nämnder m.m. 1 0 3 0 7
1:11 Försvarets materielverk 245 106 791 85 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 - 1 11
2:1 Kustbevakningen 121 7 567 30 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 0 - 8 522
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 6 6 7 7 28
2:4 Krisberedskap 29 - 15 289 - 9 1 274
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 201 - 5 402
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 108 - 8 531 - 19 1 449
2:7 Statens haverikommission 5 1 21 3 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 7 7 34 34 103
2:9 Rakel Generation 2 3 3 11 11 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 35 8 160 11 408
7 Internationellt bistånd 2 935 225 23 598 493 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 2 794 206 22 852 421 49 985
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 119 15 636 55 1 652
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 17 4 86 15 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 13 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 6 1 22
8 Migration 860 240 3 817 125 8 541
1:1 Migrationsverket 403 48 1 834 89 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 341 194 1 435 196 2 190
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 2 8 - 101 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 64 - 8 303 - 31 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 0 54 - 12 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 15 - 2 69 - 33 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 9 75 20 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 5 - 3 39 - 3 408
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 907 - 6 844 60 834 - 7 287 119 462
1:1 Socialstyrelsen 65 17 305 16 765
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 1 34 - 3 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 14 2 69 6 160
1:4 Tandvårdsförmåner 679 156 2 815 231 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 860 84 12 853 505 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 072 - 5 491 23 143 - 6 145 31 418
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 24 - 20 129 - 25 511
1:8 Bidrag till psykiatri - 22 - 49 1 848 2 2 163
1:9 Läkemedelsverket 13 - 2 71 - 1 162
1:10 E-hälsomyndigheten 8 3 38 3 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 66 - 684 364 - 1 126 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 63 - 11 323 - 14 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 38 - 12 216 - 25 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 38 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 47
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 35 1 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 6 36 14 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 20 - 3 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 11 0 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 145 - 225 597 - 45 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 4 57 2 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 979 - 162 9 811 - 26 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 604 - 424 6 442 - 917 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 143 46 674 197 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 41 - 101 413 - 10 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 13 1 38
5:1 Barnombudsmannen 3 0 13 0 27
5:2 Barnets rättigheter 9 8 29 19 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 15 0 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 57 11 286 51 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 523 - 1 057 51 253 51 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 750 152 19 974 1 787 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 508 101 17 616 450 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 113 8 557 24 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 186 - 15 949 - 65 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 14 - 2 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 140 14 611 - 827 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 1 - 1 305 7 396 - 1 403 7 407
2:1 Försäkringskassan 818 - 13 4 108 87 9 281
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 28 0 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 495 483 17 481 2 414 42 161
1:1 Garantipension till ålderspension 1 133 - 39 5 686 - 188 13 416
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 752 - 32 3 799 - 171 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 935 52 4 642 266 11 836
1:4 Äldreförsörjningsstöd 105 5 520 21 1 252
1:5 Inkomstpensionstillägg 510 510 2 543 2 543 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 60 - 14 290 - 57 700
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 145 - 29 42 195 1 416 99 847
1:1 Barnbidrag 2 821 5 13 957 9 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 3 655 - 58 19 644 1 392 45 031
1:3 Underhållsstöd 207 4 1 144 55 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 91 3 442 9 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 345 17 1 748 24 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 3 528 165 8 467
1:8 Bostadsbidrag 320 - 32 1 728 - 238 4 286
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 441 - 158 2 610 - 315 6 152
1:1 Etableringsåtgärder 13 - 7 26 - 5 142
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 263 - 43 1 751 - 414 4 516
1:3 Hemutrustningslån 1 - 2 3 - 10 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 48 - 2 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 1 41 0 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 11 - 5 251 66 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 0 30 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 17 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 133 - 98 433 47 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 9 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 619 - 1 624 33 515 - 6 844 93 221
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 696 - 23 3 269 - 150 7 810
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 932 - 1 257 15 437 - 5 449 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 641 - 419 3 426 - 1 298 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 570 - 20 7 836 - 147 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 12 4 49 5 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 97 2 619 159 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 19 - 2 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 32 - 1 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 25 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 84 6 408 67 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 316 14 1 465 70 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 92 - 28 453 - 175 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 0 0 0 0 75
2:1 Arbetsmiljöverket 62 6 302 22 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 13 1 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 3 - 1 18 1 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 - 1 15 2 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 94 94 94 20 112
15 Studiestöd 1 869 - 20 12 565 - 287 27 901
1:1 Studiehjälp 445 - 7 2 249 - 13 4 440
1:2 Studiemedel 1 189 - 20 8 795 - 226 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 121 6 880 8 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 19 - 47 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 11 - 1 31
1:7 Studiestartsstöd 24 - 8 173 - 45 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 82 10 406 37 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 6 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 6 426 1 212 39 179 2 162 95 384
1:1 Statens skolverk 128 35 442 20 1 367
1:2 Statens skolinspektion 41 4 193 16 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 66 5 306 6 784
1:4 Sameskolstyrelsen 6 6 23 1 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 372 357 2 031 580 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 116 - 4 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 906 - 5 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 25 59 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 4 2 24 0 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 14 11 283 177 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 10 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 6 6 6 6 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 - 3 24 - 2 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 393 393 3 251 158 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 3 1 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 241 241 2 682 867 5 417
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 57 5 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 306 32 1 578 114 3 815
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 1 66 2 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 5 93 24 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 849 6 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 987 34 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 982 7 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 1 014 35 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 995 8 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 727 25 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 821 6 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 741 23 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 663 7 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 513 14 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 729 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 445 14 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 335 4 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 729 27 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 567 - 14 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 768 30 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 318 - 1 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 181 6 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 320 3 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 119 10 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 501 4 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 163 13 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 374 2 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 134 14 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 265 - 2 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 120 10 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 446 2 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 125 18 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 289 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 118 63 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 121 - 2 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 46 2 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 90 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 23 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 52 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 15 - 2 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 238 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 44 7 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 203 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 46 9 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 219 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 48 2 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 190 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 43 9 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 190 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 41 12 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 149 - 4 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 28 4 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 177 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 39 7 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 76 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 29 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 61 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 200 1 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 52 13 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 17 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 301 3 1 570 27 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 59 1 559 - 505 951
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 42 3 217 19 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 1 154 14 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 59 - 7 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 477 62 3 309 271 7 029
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 7 409 40 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 20 3 80 6 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 - 73 409 - 134 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 17 2 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 22 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 38 2 182 8 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 1 16 - 4 66
3:9 Sunet 5 - 8 15 - 3 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 - 1 13 0 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2 1 2 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 72 - 1 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 3 4 32 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 2 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 2 29 10 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 925 - 3 280 10 976 - 2 084 20 050
1:1 Statens kulturråd 8 1 34 7 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 208 - 1 844 702 - 1 759 2 101
1:3 Skapande skola 196 6 196 5 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 25 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 5 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 45 11 853 65 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 1 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 40 - 12 746 - 1 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 4 238 48 302
2:3 Statens musikverk 8 - 5 38 - 4 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 3 - 12 57 - 12 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 2 49 1 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 27 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 0 5 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 1 11 - 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 7 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 5 2 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 9 1 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 20 - 230 525 6 800
6:1 Riksarkivet 41 - 4 190 - 9 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 2 122 6 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 4 116 21 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 120 13 570 37 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 34 - 58 254 - 31 305
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 27 68 - 11 84
8:4 Forum för levande historia 5 0 21 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 6 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 34 - 15 82
10:1 Filmstöd 1 - 214 626 - 199 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 12 2 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 3 22 3 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 183 45 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 20 20 22
13:1 Stöd till idrotten 2 - 1 018 1 806 - 534 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 59 58 76 66 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 49 49 92 - 19 129
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 415 135 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 22 - 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 31 - 27 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 77 2 202
15:1 Spelinspektionen 7 1 30 1 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 349 107 2 283 136 5 771
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 0 0 - 5 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 22 - 2 119 - 1 318
1:5 Statens geotekniska institut 5 0 22 2 57
1:6 Lantmäteriet 59 4 285 12 689
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 7 2 260 251 309
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 236 104 1 479 - 102 4 050
2:1 Konsumentverket 13 0 66 - 5 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 21 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 13 1 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 13 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 2 - 9
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande 0 - 4
19 Regional utveckling 231 - 94 1 123 - 15 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 120 - 33 576 28 2 061
1:2 Transportbidrag 0 - 62 87 - 48 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 111 0 461 5 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 215 291 7 902 1 890 20 952
1:1 Naturvårdsverket 57 7 277 20 645
1:2 Miljöövervakning m.m. 19 - 19 94 - 8 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 35 - 75 1 603 181 2 064
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 113 91 410 108 1 167
1:5 Miljöforskning 7 - 15 49 - 13 97
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 4 111 - 3 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 24 10 106 - 62 282
1:8 Klimatbonus 527 178 2 578 947 3 510
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 1 115 - 1 298
1:10 Klimatanpassning 6 0 43 8 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 41 28 678 161 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 1 1 - 12 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 0 - 1 20 3 47
1:14 Skydd av värdefull natur 64 - 31 385 - 82 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 5 122 25 307
1:16 Klimatinvesteringar 105 69 612 330 2 755
1:17 Klimatpremier 17 14 180 168 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 4 4 9 9 200
1:19 Industriklivet 33 28 89 72 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 - 2 14 - 1 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 4 4 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 0 0 0 0 600
1:24 Biogasstöd 0 0 0 0 500
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 10 2 49 10 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 80 2 355 23 1 105
21 Energi 788 440 8 864 7 488 11 675
1:1 Statens energimyndighet 35 7 163 33 419
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 1 6 - 2 18
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 1 - 1 7 0 25
1:4 Energiforskning 117 - 10 436 - 129 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter - 34 - 34 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 13 1 64 4 184
1:7 Energiteknik 71 - 4 142 - 311 578
1:8 Elberedskap 108 95 148 95 361
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 - 9 19 3 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 2 - 38 100 74 140
1:11 Elsäkerhetsverket 5 0 27 3 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 432 432 7 753 7 753 8 420
22 Kommunikationer 6 329 833 25 716 698 77 091
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 906 1 005 10 349 - 509 31 930
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 256 229 9 591 869 30 402
1:3 Trafikverket 127 13 606 34 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 173 79 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 73 42 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 168 91 210 - 1 255
1:7 Trafikavtal 109 54 474 76 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 8 1 36 5 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 11 - 27 110 23 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm 348 374 1 312 57 1 943
1:12 Transportstyrelsen 209 6 966 - 8 2 367
1:13 Trafikanalys 4 0 24 - 1 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 917 891 - 72 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 108 0 515 58 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 0 - 1 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 13 - 2 63 16 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 3 - 1 16 - 5 151
2:1 Post- och telestyrelsen 6 1 31 4 88
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 0 37 - 7 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 2 1 3 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 - 1 39 31 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 12 2 68 26 1 561
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 10 - 1 63 6 157
2:7 Digital förvaltning 9 7 36 10 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 836 - 18 3 718 - 375 21 645
1:1 Skogsstyrelsen 51 8 237 17 583
1:2 Insatser för skogsbruket 14 3 107 33 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 2 67 4 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 13 3 55 3 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 5 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 33 - 12 123 - 101 183
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. - 1 - 1 36 9 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 3 271 - 10 616
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 0 7 1 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 126 33 204 - 14 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 1 27 15 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 0 7 2 36
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 22 9 65 30 174
1:14 Livsmedelsverket 31 6 137 16 344
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 11 - 14 61 15 204
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 2 46 4 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 117 - 45 570 - 263 3 783
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 108 4 520 - 41 4 088
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 1 42
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 3 1 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter - 2 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 46 4 126
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 890 - 4 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 51 - 13 230 - 16 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 1 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 3 0 - 72 73
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 - 1 0 - 6 15
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 500 - 3 596 5 120 - 9 276 14 249
1:1 Verket för innovationssystem 25 3 119 13 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 274 25 904 - 28 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 499 - 29 997
1:4 Tillväxtverket 87 9 411 51 934
1:5 Näringslivsutveckling 22 15 155 34 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 26 4 67
1:7 Turistfrämjande 0 0 62 - 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 20 3 89 4 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 1 - 1 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 1 14
1:11 Bolagsverket 2 - 1 24 2 66
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 2 71 7 169
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 0 3 3 19
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 1 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 112 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 29 2 141 5 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete - 458 - 1 306 590 - 3 624 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 59 59 246 246 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 8 8 38 38 80
1:27 Evenemangsstöd 17 17 27 27 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 10 - 3 26
2:2 Kommerskollegium 6 0 33 - 3 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 30 24 153 - 160 361
2:4 Investeringsfrämjande 7 7 29 - 64 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning - 95 - 95 100
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 192 0 - 1 118
1:24 (2021) Omställningsstöd 318 - 2 068 1 157 - 4 377
1:25 (2021) Researrangörslån 0 - 1 0 - 81
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 0 - 92 0 - 146
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 8 - 16 8 - 4
1:28 (2021) Evenemangsstöd 0 0 27 27
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 011 242 65 355 1 503 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 63 009 1 130 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 2 039 74 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 0 0 300 300 300
26 Statsskuldsräntor m.m. 11 802 5 156 14 439 13 152 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 11 801 5 155 14 377 13 147 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 1 1 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 59 2 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 111 162 20 780 - 5 052 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 111 162 20 780 - 5 052 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 102 558 - 5 863 523 632 6 383 1 229 992
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90 756 - 11 019 509 193 - 6 768 1 217 905
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3 430 - 1 623 - 67 865 - 14 627 - 60 090
Kassamässig korrigering - 9 536 - 5 573 - 42 - 678 371
Totala utgifter 89 592 - 13 060 455 725 - 8 922 1 170 273
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt