April 2022 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i, vistas och arbeta i Sverige, mottagandet av asylsökande, medborgarskap samt återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 840 miljoner kronor i april, vilket är 107 miljoner kronor (14,6 procent) högre än i april 2021. 

Utfallet för de första fyra månaderna uppgår till 2 958 miljoner kronor, vilket är 114 miljoner kronor (3,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021. Det är främst utgifterna för domstolsprövning i utlänningsmål, offentliga biträden i utlänningsärenden och utgifter för ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner som minskat medan Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende ökat. Antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har ökat kraftigt under de första fyra månaderna, vilket är en direkt följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Att antalet inskrivna och antalet uppehållstillstånd till följd av asyl är betydligt högre än antalet asylsökande beror på att ukrainska medborgare som uppfyller kraven för att få tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv inte behöver ansöka om asyl. Se även, Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Antal asylsökande m.m. april 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande april 1 250 713 537 75,3
- varav män (inkl. pojkar) 834 462 372 80,5
- varav kvinnor (inkl. flickor) 416 251 165 65,7
- varav ens. barn och unga 42 26 16 61,5

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-april 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-april 6 460 3 100 3 360 108,4
- varav män (inkl. pojkar) 3 943 1 974 1 969 99,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 517 1 126 1 391 123,5
- varav ens. barn och unga 185 83 102 122,9
- varav pojkar 140 60 80 133,3
- varav flickor 45 23 22 95,7
Sökande enligt massflyktsdirektivet 34 092
- varav kvinnor (inkl. flickor) 22 768
- varav män (inkl. pojkar) 11 324

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-april 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-april 57 807 26 493 31 314 118,2
-varav asyl 32 768 2 967 29 801 1004,4
-varav anhöriga till asylsökande 1 596 1 291 305 23,6
-varav arbetsmarknad 7 859 6 544 1 315 20,1
-varav anhöriga, arbetsmarknad 4 779 3 945 834 21,1
-varav övriga 2 004 1 573 431 27,4
-varav anhöriga, övriga 8 801 10 173 -1 372 -13,5

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i april 2022
April 2022 April 2021 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 54 547 26 260 28 287 107,7

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB + ÄB
2022
8 Migration 840 107 2 958 - 114 8 541
1:1 Migrationsverket 360 9 1 431 42 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 372 116 1 093 2 2 190
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 63 - 6 240 - 23 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 10 - 4 41 - 12 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 15 - 7 55 - 31 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 0 59 11 327
Övriga anslag 8 0 39 - 104 531
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 5 - 103 123
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 0 34 - 1 408
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt