April 2022 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 85 miljoner kronor i april. Det ska jämföras med ett överskott på 771 miljoner kronor i april 2021. Skillnaden förklaras främst av högre valutakursförluster.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Utfallet för perioden januari-april uppgår till 2 576 miljoner kronor. Det är 7 992 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021, då utfallet var ett överskott på 5 416 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av högre valutakursförluster samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i april blev 621 miljoner kronor. Det är 558 miljoner kronor högre jämfört med april 2021 då valutakursförlusterna var 62 miljoner kronor. För perioden januari-april uppgår valutakursförlusterna till 4 558 miljoner kronor. Det är 5 412 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021, då valutakursvinsterna uppgick till 854 miljoner kronor.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. För perioden januari-april uppgår inkomsterna från överkurser till 2 311 miljoner kronor. Det är 2 176 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2022 jämfört med 2021, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall april 2022 Utfall april 2021 Skillnad april 2022 - april 2021 Utfall jan-april 2022 Utfall jan-april 2021 Skillnad 2022-2021
Räntor på lån i svenska kronor -234 -376 142 314 -361 675
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 9 12 -3 495 823 -328
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -416 -374 -42 -2 311 -4 487 2 176
Summa räntor -641 -738 97 -1 501 -4 025 2 523
Räntor på in- och utlåning (*) -74 -109 35 -708 -1 246 537
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 621 62 558 4 558 -854 5 412
Kursförluster (+)/vinster (-) 5 11 -6 228 709 -481
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -89 -773 684 2 576 -5 416 7 992

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB + ÄB
2022
26 Statsskuldsräntor m.m. - 85 686 2 637 7 996 12 155
1:1 Räntor på statsskulden - 89 684 2 576 7 992 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 4 1 58 2 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt