April 2022 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 734 miljoner kronor i april, vilket är 48 miljoner kronor (2,8 procent) högre jämfört med april 2021.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 728 miljoner kronor. Det är 137 miljoner kronor (2,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Det beror framför allt på att utgifterna inom anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:15 Statens servicecenter är högre hittills i år jämfört med samma period 2021.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB + ÄB
2022
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 734 48 5 728 137 17 971
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 454 17 4 688 68 14 094
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 1 185 - 7 593
1:10 Bidragsfastigheter 19 - 4 60 - 7 330
1:11 Finansinspektionen 54 1 207 - 8 734
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 112 3 339
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 75 19 269 61 882
Övriga anslag 54 15 203 27 709
1:1 Statskontoret 8 - 1 31 0 104
1:2 Kammarkollegiet 9 3 34 9 115
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 4 6 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 24 1 68
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 62 7 210
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 9 2 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 3 31 4 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt