April 2022 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar sjukpenning, sjukersättning och andra liknande ersättningar. I utgiftsområdet ingår myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 11 931 miljoner kronor i april, vilket är 1 916 miljoner kronor (19,1 procent) högre jämfört med april 2021. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För perioden januari-april uppgår utfallet till 42 730 miljoner kronor, vilket är 1 108 miljoner kronor (2,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. samt 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar. Det högre utfallet motverkas delvis av lägre utgifter för anslagen 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen och 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 803 miljoner kronor i april, vilket är 86 miljoner kronor (2,3 procent) högre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår utfallet till 16 224 miljoner kronor, vilket är 1 635 miljoner kronor (11,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. Det beror delvis på ett ökat antal ersatta nettodagar till följd av regeländringar vid bedömning av arbetsförmåga. Vidare har utgifterna ökat på grund av att inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjts från 8 till 10 prisbasbelopp från 1 januari 2022.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 3 364 miljoner kronor i april, vilket är 1 689 miljoner kronor (100,9 procent) högre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår utfallet till 7 397 miljoner kronor. Det är 98 miljoner kronor (1,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Riksdagen beslutade den 2 februari om att anvisa anslaget ytterligare 7 125 miljoner kronor för att finansiera ett återinförande av den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader från och med december 2021 till och med mars 2022.

Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Utfallet för anslaget i april avser huvudsakligen den ersättning som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i mars. Krediteringen utgör en del av utfallet på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto.

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

Utfallet för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen blev 110 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor (44,8 procent) högre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår utfallet till 471 miljoner kronor. Det är 841 miljoner kronor (64,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021. Det lägre utfallet avser i huvudsak riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården som upphört från och med 2022.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB + ÄB
2022
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 11 931 1 916 42 730 1 108 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 803 86 16 224 1 635 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 511 98 14 108 349 41 706
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 193 - 10 763 - 51 2 252
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 110 34 471 - 841 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 364 1 689 7 397 - 98 7 407
2:1 Försäkringskassan 828 13 3 290 100 9 281
Övriga anslag 121 5 478 14 1 460
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 112 6 445 16 1 351
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 11 - 2 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 22 0 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt