Mars 2022 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i, vistas och arbeta i Sverige, mottagandet av asylsökande, medborgarskap samt återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 709 miljoner kronor i mars, vilket är 117 miljoner kronor (14,2 procent) lägre än i mars 2021. 

Utfallet för det första kvartalet uppgår till 2 118 miljoner kronor, vilket är 221 miljoner kronor (9,5 procent) lägre jämfört med det första kvartalet 2021. Utgifterna för ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner minskade med 121 miljoner kronor medan Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende ökat med 7 miljoner kronor. Antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har dock ökat kraftigt under det första kvartalet, vilket är en direkt följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Att utgifterna trots detta inte ökat beror på eftersläpningar. Att antalet inskrivna och antalet uppehållstillstånd till följd av asyl är betydligt högre än antalet asylsökande beror på att ukrainska medborgare som uppfyller kraven för att få tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv inte behöver ansöka om asyl. Se även, Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Antal asylsökande m.m. mars 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande mars 3 153 924 2 229 241,2
- varav män (inkl. pojkar) 1 800 591 1 209 204,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 1 353 333 1 020 306,3
- varav ens. barn och unga 55 23 32 139,1

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-mars 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-mars 5 532 2 387 3 145 131,8
- varav män (inkl. pojkar) 3 247 1 512 1 735 114,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 285 875 1 410 161,1
- varav ens. barn och unga 144 83 61 73,5
- varav pojkar 107 60 47 78,3
- varav flickor 37 23 14 60,9

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-mars 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-mars 38 393 20 041 18 352 91,6
-varav asyl 20 128 2 033 18 095 890,1
-varav anhöriga till asylsökande 1 231 949 282 29,7
-varav arbetsmarknad 5 500 4 967 533 10,7
-varav anhöriga, arbetsmarknad 3 476 2 898 578 19,9
-varav övriga 1 695 1 268 427 33,7
-varav anhöriga, övriga 6 363 7 926 -1 563 -19,7

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i marsi 2022
Mars 2022 Mars 2021 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 42 532 24 490 18 042 73,7

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
8 Migration 709 - 117 2 118 - 221 8 541
1:1 Migrationsverket 391 38 1 070 33 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 193 - 31 722 - 114 2 190
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 64 - 5 176 - 17 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 14 - 2 31 - 8 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 15 - 10 40 - 24 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 17 1 48 12 327
Övriga anslag 14 - 108 31 - 104 531
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 101 5 - 103 123
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 - 7 26 - 1 408
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt