Mars 2022 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -2 995 miljoner kronor i mars. I mars 2021 var den kassamässiga korrigeringsposten -22 322 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 19 327 miljoner kronor.

För det första kvartalet uppgår den kassamässiga korrigeringsposten till 11 985 miljoner kronor, vilket är 7 883 miljoner kronor högre än samma kvartal 2021.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Även när redovisningen mot inkomsttitel periodiseras till en annan period än då betalning sker uppstår en kassamässig korrigering.

I mars har Trafikverket redovisat 3 236 miljoner kronor högre belopp mot anslaget än vad som har tillförts deras räntekonto i Riksgäldskontoret. Det påverkar den kassamässiga korrigeringsposten negativt. För det första kvartalet påverkar Trafikverket den kassamässiga korrigeringsposten negativt med 76 miljoner kronor.

För det första kvartalet har Försvarets materielverk redovisat 2 132 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än vad som har tillförts deras räntekonto. Försvarsmakten har redovisat 368 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än vad som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

I mars översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 788 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För det första kvartalet överstiger i stället uttagen på EU-kommissionens konto periodens insättningar med 1 495 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020 till och med september 2021. De tillfälliga reglerna återinfördes från och med december 2021 till och med mars 2022. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i mars och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i mars påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt med 1 077 miljoner kronor. För det första kvartalet påverkar ersättningen för höga sjuklönekostnader den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 5 106 miljoner kronor.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
Kassamässig korrigering - 2 995 19 327 11 985 7 883 371
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt