Mars 2022 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. blev 2 758 miljoner kronor i mars. Det ska jämföras med ett överskott på 446 miljoner kronor i mars 2021. De ökade utgifterna förklaras främst av högre valutakursförluster samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Utfallet för det första kvartalet uppgår till 2 665 miljoner kronor. Det är 7 308 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021, då utfallet var ett överskott på 4 643 miljoner kronor.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomsterna från överkurser blev 315 miljoner kronor i mars, vilket är 1 134 miljoner kronor lägre jämfört med mars 2021. För det första kvartalet uppgår inkomsterna från överkurser till 1 895 miljoner kronor. Det är 2 218 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i mars blev 1 730 miljoner kronor. Det är 2 144 miljoner kronor högre jämfört med mars 2021 då valutakursvinsterna var 413 miljoner kronor. För det första kvartalet uppgår valutakursförlusterna till 3 937 miljoner kronor. Det är 4 854 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021, då valutakursvinsterna uppgick till 917 miljoner kronor.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2022 jämfört med 2021, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall mars 2022 Utfall mars 2021 Skillnad mars 2022 - mars 2021 Utfall jan-mars 2022 Utfall jan-mars 2021 Skillnad 2022-2021
Räntor på lån i svenska kronor 1 336 1 285 51 548 15 533
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 10 106 -96 486 811 -325
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -315 -1 449 1 134 -1 895 -4 113 2 218
Summa räntor 1 031 -58 1 089 -861 -3 287 2 426
Räntor på in- och utlåning (*) -33 -282 249 -634 -1 136 502
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 1 730 -413 2 144 3 937 -917 4 854
Kursförluster (+)/vinster (-) 26 306 -279 223 698 -474
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 2 755 -448 3 203 2 665 -4 643 7 308

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
26 Statsskuldsräntor m.m. 2 758 3 204 2 722 7 310 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 2 755 3 203 2 665 7 308 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 2 2 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 55 0 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt