Mars 2022 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 709 miljoner kronor i mars, vilket är 33 miljoner kronor (4,5 procent) lägre än i mars 2021.

Utfallet för årets första kvartal uppgår för utgiftsområdet till 2 167 miljoner kronor, vilket är 260 miljoner kronor (10,7 procent) lägre än samma period 2021. Det beror främst på att utgifterna inom anslagen 1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar och 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 223 miljoner kronor hittills i år jämfört med samma period 2021.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 709 - 33 2 167 - 260 21 645
1:1 Skogsstyrelsen 44 - 1 134 2 583
1:2 Insatser för skogsbruket - 15 - 35 70 21 706
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 18 3 66 - 75 183
1:8 Statens jordbruksverk 52 - 8 165 - 8 616
1:10 Gårdsstöd m.m. 9 - 52 73 - 49 6 982
1:14 Livsmedelsverket 27 2 79 6 344
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 29 23 44 29 204
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 129 34 343 - 149 3 783
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 118 29 313 8 4 088
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 2 4 2 42
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 534 - 2 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 1 125 - 3 714
Övriga anslag 81 - 33 218 - 43 1 264
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 39 1 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 0 31 1 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 20 20 20 - 7 53
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 2 3 2 15
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 0 18 9 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 1 - 1 36
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 10 5 22 11 174
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 2 45 5 47
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 2 1 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 24 4 34 4 126
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 60 0 - 66 73
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 - 1 0 - 1 15
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt