Mars 2022 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 841 miljoner kronor i mars, vilket är 71 miljoner kronor (9,3 procent) högre än i mars 2021.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 102 miljoner kronor, vilket är 745 miljoner kronor (11,7 procent) högre än det första kvartalet 2021. Det beror framför allt på att utgifterna inom anslagen 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer samt 13:1 Stöd till idrotten är 213 respektive 485 miljoner kronor högre. Åt andra hållet verkar utgifterna för anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete som är 255 miljoner kronor lägre hittills i år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB + ÄB
2022
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 841 71 7 102 745 20 050
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 9 - 46 141 - 255 2 101
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 3 3 413 38 1 722
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 32 5 679 15 1 132
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 205 191 439 213 800
6:1 Riksarkivet 46 6 115 - 1 468
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 1 111 23 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 111 4 331 17 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 219 27 305
10:1 Filmstöd 1 - 60 625 15 628
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 132 - 4 341
13:1 Stöd till idrotten 302 - 44 1 312 485 2 787
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 207 68 4 830
Övriga anslag 127 13 918 105 2 750
1:1 Statens kulturråd 5 - 1 16 - 1 74
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 4 19 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 4 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 18
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 2 210 38 302
2:3 Statens musikverk 7 - 1 22 - 2 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 12 4 45 3 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 2 28 1 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 0 72
4:1 Statens konstråd 1 0 3 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 - 2 5 - 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 1 0 48 11 61
5:1 Konstnärsnämnden 3 1 4 0 23
7:1 Riksantikvarieämbetet 30 9 84 10 286
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 8 6 58 11 84
8:4 Forum för levande historia 2 - 2 11 - 1 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 1 4 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 1 17 - 7 82
11:1 Sändningar av TV Finland 0 - 9 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 5 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 7 1 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 2 - 4 11 0 59
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 20 20 22
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 4 10 4 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 8 1 11 - 16 129
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 3 18 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 17 - 21 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 77 2 202
15:1 Spelinspektionen 6 - 1 17 - 1 77
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt