Februari 2022 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i, vistas och arbeta i Sverige, mottagandet av asylsökande, medborgarskap samt återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Antalet asylsökande ökar till följd av kriget i Ukraina

Utfallet för Migration blev 610 miljoner kronor i februari, vilket är 15 miljoner kronor (2,5 procent) lägre än i februari 2021. 

Utfallet för de första två månaderna uppgår till 1 409 miljoner kronor, vilket är 104 miljoner kronor (6,9 procent) lägre jämfört med de första två månaderna 2021. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner minskade med 66 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende minskade med 16 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 2,3 procent. Antalet asylsökanden har dock ökat med närmare 70 procent under perioden. Det är ansökningar från ukrainska medborgare som ökat, vilket är en direkt följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Antal asylsökande m.m. februari 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande februari 1 441 757 684 90,4
- varav män (inkl. pojkar) 853 452 401 88,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 588 254 334 131,5
- varav ens. barn och unga 50 41 9 22,0

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-februari 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-februari 2 478 1 463 1 015 69,4
- varav män (inkl. pojkar) 1 481 921 560 60,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 997 542 455 83,9
- varav ens. barn och unga 90 60 30 50,0
- varav pojkar 68 45 23 51,1
- varav flickor 22 15 7 46,7

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-februari 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-februari 12 717 12 549 168 1,3
-varav asyl 1 075 1 137 -62 -5,5
-varav anhöriga till asylsökande 771 579 192 33,2
-varav arbetsmarknad 3 599 3 131 468 14,9
-varav anhöriga, arbetsmarknad 2 232 1 801 431 23,9
-varav övriga 1 093 854 239 28,0
-varav anhöriga, övriga 3 947 5 047 -1 100 -21,8

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i februari 2022
februari 2022 februari 2021 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 23 925 24 490 -565 -2,3

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
8 Migration 610 - 15 1 409 - 104 8 541
1:1 Migrationsverket 361 - 3 679 - 5 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 131 - 8 529 - 82 2 190
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 61 - 6 112 - 12 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 11 - 3 17 - 6 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 12 - 10 25 - 13 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 12 30 11 327
Övriga anslag 14 3 17 4 531
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 5 - 2 5 - 2 123
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 5 12 6 408
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt