Februari 2022 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. I februari minskade nettoutlåningen med 25 904 miljoner kronor. När nettoutlåningen minskar påverkas saldot i statens budget positivt.

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 oftast ersatts med nya lån.

Från och med februari 2021 avser Riksbanken att återbetala lånen i Riksgäldskontoret i den takt lånen förfaller. I stället kommer Riksbanken att köpa utländsk valuta på valutamarknaden så att valutareservens storlek inte förändras nämnvärt över tid. I februari 2021 förföll lån motsvarande 24 086 miljoner kronor. I februari 2022 förföll lån motsvarande 18 699 miljoner kronor. Det innebär att nettoutlåningen minskade med 5 387 miljoner mer 2021 än 2022.

Utlåningen till Riksbanken uppgår till 106 478 miljoner kronor vid utgången av februari 2022.

Kärnavfallsfonden minskade sin placering i Riksgäldskontoret med 2 315 miljoner kronor i februari. I februari 2021 ökade fonden i stället sina placeringar med 4 511 miljoner kronor, en skillnad mellan åren på 6 826 miljoner kronor.

Affärsverket svenska kraftnät ökade behållningen på sitt konto med 3 213 miljoner kronor i februari, vilket minskar nettoutlåningen. Hittills i år har Svenska kraftnät ökat behållningen med 6 777 miljoner kronor.

Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. I februari ökade kontot för premiepensionsavgifterna med 5 809 miljoner kronor. Hittills i år har kontot ökat med 11 123 miljoner kronor. När pensionsavgifterna sätts in på konto i Riksgäldskontoret minskar nettoutlåningen.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 25 904 9 714 - 21 047 18 546 - 60 090
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt