Februari 2022 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 165 miljoner kronor i februari. Det ska jämföras med ett överskott på 2 033 miljoner kronor i februari 2021. Det lägre överskottet förklaras främst av högre valutakursförluster samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Utfallet för perioden januari-februari uppgår till ett överskott på 90 miljoner kronor. Det är 4 105 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021 då överskottet uppgick till 4 195 miljoner kronor.

Räntor på lån i svenska kronor gav ett överskott på 788 miljoner kronor för perioden januari-februari, vilket är 482 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomsterna från överkurser blev 957 miljoner kronor i februari, vilket är 471 miljoner kronor lägre jämfört med februari 2021. För perioden januari-februari uppgår inkomsterna av överkurser till 1 581 miljoner kronor. Det är 1 084 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i februari blev 1 065 miljoner kronor. Det är 1 456 miljoner kronor högre jämfört med februari 2021 då valutakursvinsterna var 392 miljoner kronor. För perioden januari-februari uppgår valutakursförlusterna till 2 207 miljoner kronor. Det är 2 710 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2021, då valutakursvinsterna uppgick till 503 miljoner kronor.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2022 jämfört med 2021, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall februari 2022 Utfall februari 2021 Skillnad feb 2022 - feb 2021 Utfall jan-feb 2022 Utfall jan-feb 2021 Skillnad 2022-2021
Räntor på lån i svenska kronor -351 -447 96 -788 -1 270 482
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 524 749 -225 477 705 -229
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -957 -1 429 471 -1 581 -2 664 1 084
Summa räntor -785 -1 127 342 -1 892 -3 229 1 337
Räntor på in- och utlåning (*) -597 -829 232 -602 -854 253
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 1 065 -392 1 456 2 207 -503 2 710
Kursförluster (+)/vinster (-) 100 263 -163 197 392 -195
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -218 -2 085 1 867 -90 -4 195 4 105

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
26 Statsskuldsräntor m.m. - 165 1 868 - 36 4 106 12 155
1:1 Räntor på statsskulden - 218 1 867 - 90 4 105 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 53 1 54 1 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt