Februari 2022 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 436 miljoner kronor i februari. Det är 462 miljoner kronor (47,4 procent) högre än februari 2021.

Det beror främst på att utgifterna under anslaget 1:17 Klimatpremier blev 154 miljoner kronor högre. Premien betalas ut för miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Från och med 18 januari 2022 omfattas fler arbetsmaskiner, så kallade miljöarbetsmaskiner, av premien.

Utgifterna för anslag 1:16 Klimatinvesteringar blev 128 miljoner kronor högre jämfört med februari 2021.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
20 Allmän miljö- och naturvård 1 436 462 2 490 929 20 952
1:1 Naturvårdsverket 35 - 19 95 - 9 645
1:2 Miljöövervakning m.m. 13 - 1 16 1 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 77 - 7 81 - 7 2 064
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 6 2 9 - 7 1 167
1:8 Klimatbonus 261 65 916 438 3 510
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 436 129 437 130 1 580
1:14 Skydd av värdefull natur 76 43 81 45 1 721
1:16 Klimatinvesteringar 188 128 343 243 2 755
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 909
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 1 1 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur - 1 - 1 0 0 600
1:24 Biogasstöd 500
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 63 11 128 19 1 105
Övriga anslag 281 110 382 74 3 768
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 97
1:6 Kemikalieinspektionen 28 0 47 - 1 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 27 - 38 43 - 80 282
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 2 49 4 298
1:10 Klimatanpassning 4 0 7 1 140
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 6 0 - 7 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 12 0 10 - 2 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 0 46 - 2 307
1:17 Klimatpremier 155 154 155 154 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen - 4 - 4 2 2 200
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 0 4 0 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 2 19 4 128
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt