Februari 2022 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 195 miljoner kronor i februari, vilket är 29 miljoner kronor (2,5 procent) högre jämfört med februari 2021.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 363 miljoner kronor. Det är 63 miljoner kronor (2,7 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Det beror framför allt på att utgifter inom anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:15 Statens servicecenter är högre hittills i år jämfört med samma period 2021.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 195 29 2 363 63 17 971
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 943 19 1 876 38 14 094
1:9 Statistiska centralbyrån 45 1 90 - 1 593
1:10 Bidragsfastigheter 13 - 6 22 - 3 330
1:11 Finansinspektionen 51 - 4 102 - 8 734
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 53 2 339
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 1 - 1 290
1:15 Statens servicecenter 65 14 127 27 882
Övriga anslag 47 5 92 9 709
1:1 Statskontoret 7 0 15 0 104
1:2 Kammarkollegiet 7 2 14 3 115
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 0 3 - 1 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 12 0 68
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 30 4 210
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 14
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 15 2 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt