Februari 2022 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 542 miljoner kronor i februari, vilket är 1 217 miljoner kronor (15,7 procent) lägre jämfört med februari 2021. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning blev 1 770 miljoner kronor lägre.

Utfallet för anslag 1:5 Utveckling skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet blev 296 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
16 Utbildning och universitetsforskning 6 542 - 1 217 15 937 74 95 384
1:1 Statens skolverk 78 - 3 153 7 1 367
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 810 296 813 246 4 654
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 613 4 303
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 8 8 8 8 841
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 554
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 770 2 419 605 5 417
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 311 28 643 43 3 815
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 340 2 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 395 14 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 393 3 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 405 14 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 398 3 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 291 10 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 328 2 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 297 9 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 265 3 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 205 5 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 291 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 178 6 1 067
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 292 11 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 227 - 5 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 307 12 1 844
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 292 - 8 646 24 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 12 292 - 491 951
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 462 5 2 770
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 462 21 1 771 47 7 029
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 331 225 368 - 17 1 227
Övriga anslag 1 712 - 49 3 750 122 20 078
1:2 Statens skolinspektion 38 4 74 6 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 66 10 114 1 784
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 2 11 - 1 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 93 6 116 - 4 260
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 0 30 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 4 - 1 112
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 16 7 16 7 32
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet - 8 - 8 1 1 203
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 1 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 3 22 1 144
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 1 24 2 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 11 - 6 38 13 260
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 134 2 804
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 127 0 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 72 2 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 128 1 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 48 4 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 - 99 200 2 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 - 27 65 5 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 150 1 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 54 6 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 106 - 1 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 48 4 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 179 1 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 50 7 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 116 0 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 47 25 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 48 - 1 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 18 1 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 36 0 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 9 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 21 21 0 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 5 6 - 1 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 95 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 18 3 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 81 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 18 3 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 88 0 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 19 1 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 76 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 17 4 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 76 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 17 5 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 60 - 1 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 11 2 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 71 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 16 3 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 30 0 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 12 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 24 0 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 80 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 21 5 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 7 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 44 3 85 5 535
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 - 1 57 - 7 68
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 - 27 400 38 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 2 29 0 197
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 6 0 46
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 8 0 63
3:7 Kungl. biblioteket 38 2 71 - 1 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 6 0 66
3:9 Sunet 2 0 5 2 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 5 0 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 6 61 - 6 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 0 0 5
4:1 Internationella program - 1 - 1 - 1 - 30 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 28 28 28 1 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 24 7 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt