Februari 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 75,6 miljarder kronor i februari. Det är 9,1 miljarder kronor (10,8 procent) lägre än i februari 2021. Det beror bland annat på lägre utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner med anledning av covid‑19 samt en lägre avgift till EU.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 290 68 2 733 81 17 433
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 88 2 149
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 9 177 - 5 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 76 - 3 143 0 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 2 11 1 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 1 16 0 124
2:5 Riksrevisionen 26 0 52 1 356
3:1 Sametinget 5 0 8 0 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 685 30 1 391 60 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 269 - 19 560 - 7 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 1 18 6 705
6:2 Justitiekanslern 5 1 10 1 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 10 1 19 2 125
6:4 Valmyndigheten 2 1 5 2 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 3 3 4 4 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 14 6 16 7 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 16
8:1 Mediestöd 112 57 162 7 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 8 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 4 1 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 195 29 2 363 63 17 971
1:1 Statskontoret 7 0 15 0 104
1:2 Kammarkollegiet 7 2 14 3 115
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 0 3 - 1 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 943 19 1 876 38 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 12 0 68
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 30 4 210
1:9 Statistiska centralbyrån 45 1 90 - 1 593
1:10 Bidragsfastigheter 13 - 6 22 - 3 330
1:11 Finansinspektionen 51 - 4 102 - 8 734
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 53 2 339
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 1 - 1 290
1:15 Statens servicecenter 65 14 127 27 882
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 15 2 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 982 - 5 1 942 32 12 930
1:1 Skatteverket 651 6 1 285 44 8 303
1:2 Tullverket 165 - 5 335 - 1 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 166 - 6 322 - 11 2 145
4 Rättsväsendet 5 041 321 9 570 635 62 919
1:1 Polismyndigheten 2 741 155 5 222 344 33 836
1:2 Säkerhetspolisen 157 23 295 39 1 878
1:3 Åklagarmyndigheten 164 12 304 22 2 022
1:4 Ekobrottsmyndigheten 67 4 128 3 856
1:5 Sveriges Domstolar 568 23 1 057 42 6 683
1:6 Kriminalvården 969 108 1 905 192 12 362
1:7 Brottsförebyggande rådet 16 0 25 1 177
1:8 Rättsmedicinalverket 42 2 85 3 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 3 0 7 0 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 11 - 1 19 - 3 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 286 - 1 485 - 11 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 - 6 11 - 1 40
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 2 3 3 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 10 0 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 3 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 1 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 6 - 1 10 - 1 227
5 Internationell samverkan 142 58 662 220 2 735
1:1 Avgifter till internationella organisationer 101 51 586 210 1 534
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 9 3 14 5 682
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 8 1 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 12 2 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:9 Svenska institutet 13 2 24 2 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 6 1 8 1 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 307 514 7 750 904 77 209
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 416 465 5 912 605 44 228
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 76 - 17 101 - 37 1 477
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 283 247 431 333 20 401
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 - 2 0 - 2 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 24 - 2 47 - 1 334
1:7 Officersutbildning m.m. 15 - 10 37 - 8 262
1:8 Försvarets radioanstalt 120 13 231 25 1 552
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 - 3 34 - 6 242
1:10 Nämnder m.m. 1 1 1 1 7
1:11 Försvarets materielverk 81 24 250 0 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 11
2:1 Kustbevakningen 112 10 205 6 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 0 0 522
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 0 28
2:4 Krisberedskap 14 - 17 33 - 21 1 274
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 191 201 10 402
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 102 - 8 193 - 9 1 449
2:7 Statens haverikommission 4 1 7 1 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 6 6 10 10 103
2:9 Rakel Generation 2 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 - 3 54 - 3 408
7 Internationellt bistånd 2 848 1 074 7 227 953 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 2 712 1 071 6 936 929 49 985
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 116 2 252 20 1 652
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 16 1 31 3 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 5 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 - 1 22
8 Migration 610 - 15 1 409 - 104 8 541
1:1 Migrationsverket 361 - 3 679 - 5 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 131 - 8 529 - 82 2 190
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 5 - 2 5 - 2 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 61 - 6 112 - 12 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 11 - 3 17 - 6 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 12 - 10 25 - 13 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 12 30 11 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 5 12 6 408
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 866 - 7 506 15 339 - 8 964 119 462
1:1 Socialstyrelsen 51 7 104 1 765
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 5 16 4 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 26 3 160
1:4 Tandvårdsförmåner 548 - 2 904 - 8 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 719 196 4 505 341 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 792 - 7 607 4 696 - 8 369 31 418
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 24 - 25 59 - 2 511
1:8 Bidrag till psykiatri 49 32 66 - 2 2 163
1:9 Läkemedelsverket 14 0 29 3 162
1:10 E-hälsomyndigheten 8 1 15 2 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 - 739 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 63 - 2 119 0 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 42 2 85 - 1 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 15 0 121
2:3 Bidrag till WHO 41 41 41 1 47
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 17 1 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 1 7 2 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 8 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 4 0 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 6 2 23 6 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 2 20 0 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 062 - 186 3 855 - 118 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 176 16 245 - 175 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 127 33 258 73 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 35 30 44 2 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 5 - 1 38
5:1 Barnombudsmannen 3 2 5 2 27
5:2 Barnets rättigheter 2 - 6 2 - 6 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 6 1 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 50 3 110 16 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 458 - 1 139 17 811 - 3 316 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 4 646 1 025 8 279 1 118 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 531 81 7 066 164 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 109 2 216 1 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 191 - 9 379 - 24 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 6 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 142 - 78 215 - 633 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 - 2 173 5 - 3 991 7 407
2:1 Försäkringskassan 827 12 1 633 48 9 281
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 11 1 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 496 485 7 002 978 42 161
1:1 Garantipension till ålderspension 1 138 - 35 2 282 - 74 13 416
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 764 - 35 1 534 - 70 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 923 57 1 847 117 11 836
1:4 Äldreförsörjningsstöd 103 3 207 8 1 252
1:5 Inkomstpensionstillägg 507 507 1 015 1 015 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 60 - 13 118 - 18 700
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 576 473 17 492 993 99 847
1:1 Barnbidrag 2 781 - 1 5 533 - 3 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 4 082 693 8 479 1 159 45 031
1:3 Underhållsstöd 241 8 467 13 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 2 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 88 1 174 4 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 353 - 10 696 - 17 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 1 411 66 8 467
1:8 Bostadsbidrag 327 - 252 730 - 227 4 286
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 692 128 1 097 - 85 6 152
1:1 Etableringsåtgärder 0 1 9 2 142
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 532 6 869 - 99 4 516
1:3 Hemutrustningslån 0 - 2 3 - 1 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 0 19 0 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 0 24 - 1 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 137 122 139 13 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 2 14 2 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering - 1 - 1 17 0 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 0 1 0 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 3 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 658 - 1 258 13 589 - 2 083 93 221
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 660 - 42 1 242 - 61 7 810
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 161 - 1 144 6 403 - 1 971 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 647 - 65 1 507 - 55 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 560 - 41 3 148 - 34 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 16 - 1 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 121 8 190 23 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 6 0 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 0 13 0 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 10 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 53 16 133 12 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 272 43 578 46 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 94 - 41 188 - 85 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 3 3 3 3 75
2:1 Arbetsmiljöverket 54 4 105 5 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 5 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 32 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 3 1 4 1 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 5 2 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112
15 Studiestöd 2 658 - 13 5 610 - 97 27 901
1:1 Studiehjälp 455 1 907 - 1 4 440
1:2 Studiemedel 1 889 - 10 4 014 - 58 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 186 0 408 - 2 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 19 - 29 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 15 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 3 - 2 31
1:7 Studiestartsstöd 39 - 8 81 - 16 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 81 4 162 10 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 6 542 - 1 217 15 937 74 95 384
1:1 Statens skolverk 78 - 3 153 7 1 367
1:2 Statens skolinspektion 38 4 74 6 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 66 10 114 1 784
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 2 11 - 1 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 810 296 813 246 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 93 6 116 - 4 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 613 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 0 30 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 4 - 1 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 8 8 8 8 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 16 7 16 7 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet - 8 - 8 1 1 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 1 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 770 2 419 605 5 417
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 3 22 1 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 311 28 643 43 3 815
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 1 24 2 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 11 - 6 38 13 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 340 2 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 395 14 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 393 3 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 405 14 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 398 3 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 291 10 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 328 2 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 297 9 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 265 3 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 205 5 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 291 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 178 6 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 134 2 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 292 11 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 227 - 5 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 307 12 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 127 0 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 72 2 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 128 1 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 48 4 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 - 99 200 2 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 - 27 65 5 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 150 1 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 54 6 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 106 - 1 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 48 4 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 179 1 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 50 7 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 116 0 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 47 25 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 48 - 1 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 18 1 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 36 0 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 9 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 21 21 0 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 5 6 - 1 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 95 - 1 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 18 3 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 81 1 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 18 3 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 88 0 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 19 1 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 76 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 17 4 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 76 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 17 5 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 60 - 1 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 11 2 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 71 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 16 3 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 30 0 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 12 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 24 0 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 80 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 21 5 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 7 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 292 - 8 646 24 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 12 292 - 491 951
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 44 3 85 5 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 462 5 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 - 1 57 - 7 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 462 21 1 771 47 7 029
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 - 27 400 38 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 2 29 0 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 331 225 368 - 17 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 6 0 46
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 8 0 63
3:7 Kungl. biblioteket 38 2 71 - 1 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 6 0 66
3:9 Sunet 2 0 5 2 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 5 0 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 6 61 - 6 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 0 0 5
4:1 Internationella program - 1 - 1 - 1 - 30 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 28 28 28 1 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 24 7 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 004 - 372 6 261 674 20 050
1:1 Statens kulturråd 6 0 11 0 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 99 - 199 132 - 209 2 101
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 13 - 5 14 - 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 2 3 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 14 - 329 409 36 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 3 0 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 28 2 648 9 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 79 - 59 209 39 302
2:3 Statens musikverk 7 0 14 0 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 1 33 - 1 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 17 0 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 11 0 72
4:1 Statens konstråd 1 0 2 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 3 - 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 3 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 - 4 47 11 61
5:1 Konstnärsnämnden 0 - 2 2 - 1 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 59 - 37 233 23 800
6:1 Riksarkivet 35 - 6 69 - 7 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 37 5 54 1 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 88 24 109 24 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 117 7 221 13 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 52 50 217 26 305
8:3 Bidrag till vissa museer 32 27 50 5 84
8:4 Forum för levande historia 5 0 8 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 16
9:2 Stöd till trossamfund 14 - 6 16 - 6 82
10:1 Filmstöd 20 20 624 75 628
11:1 Sändningar av TV Finland 10 10 10 10 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 3 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 3 0 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 2 13 4 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 5 131 - 4 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 20 20 20 20 22
13:1 Stöd till idrotten 131 129 1 010 528 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 1 5 0 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 - 18 2 - 17 129
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 207 68 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 11 - 3 13 - 2 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 17 - 21 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 75 2 75 2 202
15:1 Spelinspektionen 6 0 12 0 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 638 228 1 097 - 138 5 771
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 0 0 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 22 - 5 44 - 2 318
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 10 2 57
1:6 Lantmäteriet 57 3 111 6 689
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 103 100 182 181 309
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 431 131 694 - 314 4 050
2:1 Konsumentverket 12 - 1 27 - 2 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 8 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 5 0 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 1 0 14 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 1 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 1 - 2
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande - 1 - 2
19 Regional utveckling 225 14 419 72 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 117 18 217 30 2 061
1:2 Transportbidrag 32 14 48 24 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 76 - 17 154 18 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 436 462 2 490 929 20 952
1:1 Naturvårdsverket 35 - 19 95 - 9 645
1:2 Miljöövervakning m.m. 13 - 1 16 1 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 77 - 7 81 - 7 2 064
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 6 2 9 - 7 1 167
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 97
1:6 Kemikalieinspektionen 28 0 47 - 1 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 27 - 38 43 - 80 282
1:8 Klimatbonus 261 65 916 438 3 510
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 2 49 4 298
1:10 Klimatanpassning 4 0 7 1 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 436 129 437 130 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 6 0 - 7 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 12 0 10 - 2 47
1:14 Skydd av värdefull natur 76 43 81 45 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 0 46 - 2 307
1:16 Klimatinvesteringar 188 128 343 243 2 755
1:17 Klimatpremier 155 154 155 154 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen - 4 - 4 2 2 200
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 0 4 0 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 1 1 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur - 1 - 1 0 0 600
1:24 Biogasstöd 500
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 2 19 4 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 63 11 128 19 1 105
21 Energi 210 - 32 305 - 140 10 755
1:1 Statens energimyndighet 34 5 64 10 419
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 0 1 - 1 18
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 - 3 0 - 3 25
1:4 Energiforskning 63 - 36 103 - 48 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 11 - 1 23 - 1 184
1:7 Energiteknik 0 - 82 0 - 185 578
1:8 Elberedskap 18 10 26 9 361
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 0 2 0 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 76 77 76 77 140
1:11 Elsäkerhetsverket 6 1 10 2 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 7 500
22 Kommunikationer 5 979 - 42 9 820 295 77 091
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 886 - 421 3 419 - 551 31 930
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 536 92 3 664 298 30 402
1:3 Trafikverket 113 - 7 228 6 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 92 92 92 45 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 37 21 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 4 28 22 255
1:7 Trafikavtal 95 7 181 21 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 - 28 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 7 0 14 - 1 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 20 - 29 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm 580 - 78 1 110 139 1 943
1:12 Transportstyrelsen 187 - 7 374 - 1 2 367
1:13 Trafikanalys 4 0 8 0 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 294 284 302 284 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 103 8 206 21 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 0 - 1 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 16 8 23 10 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 3 - 1 6 - 2 151
2:1 Post- och telestyrelsen 12 2 12 2 88
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 1 10 - 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 0 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 3 0 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 15 3 16 4 1 561
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 14 3 25 1 157
2:7 Digital förvaltning 9 5 9 6 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 718 - 234 1 458 - 227 21 645
1:1 Skogsstyrelsen 47 1 90 2 583
1:2 Insatser för skogsbruket 48 33 85 56 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 1 26 1 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 21 1 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 2 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 25 - 79 49 - 78 183
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. - 27 - 27 53
1:8 Statens jordbruksverk 35 - 3 112 0 616
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 1 3 0 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 20 2 64 4 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 - 1 17 8 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 - 1 1 - 1 36
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 9 5 12 6 174
1:14 Livsmedelsverket 25 5 53 4 344
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 9 3 15 6 204
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 2 - 35 45 8 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 121 - 125 214 - 183 3 783
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 112 - 7 195 - 22 4 088
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 0 - 1 42
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 1 1 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 0 10 0 126
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 356 - 1 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 49 - 2 88 - 4 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 5 0 - 7 73
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 0 0 0 15
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 189 - 269 2 351 - 1 308 14 249
1:1 Verket för innovationssystem 22 2 45 4 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 199 11 263 - 1 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 499 - 29 997
1:4 Tillväxtverket 96 59 152 68 934
1:5 Näringslivsutveckling 59 44 65 25 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 10 0 67
1:7 Turistfrämjande 0 0 62 - 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 15 - 1 36 - 4 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 1 0 14
1:11 Bolagsverket 8 3 11 3 66
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 27 2 169
1:14 Konkurrensforskning 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 1 1 1 19
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 1 - 9 6 - 3 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 45 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 2 55 0 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete 492 38 626 - 268 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 62 62 62 62 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 80
1:27 Evenemangsstöd 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 5 0 26
2:2 Kommerskollegium 7 1 13 - 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 35 19 69 - 217 361
2:4 Investeringsfrämjande 6 6 11 - 81 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 19 0 19 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 8 8 8 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare - 27 - 303 0 - 530
1:24 (2021) Omställningsstöd 99 - 225 112 - 361
1:25 (2021) Researrangörslån 0 0 0 0
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 3 3 5 5
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag - 1 - 1 - 1 - 3
1:28 (2021) Evenemangsstöd 14 14 20 20
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 010 240 26 025 481 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 25 204 452 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 815 29 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 300
26 Statsskuldsräntor m.m. - 165 1 868 - 36 4 106 12 155
1:1 Räntor på statsskulden - 218 1 867 - 90 4 105 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 53 1 54 1 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 5 260 - 3 321 9 426 - 5 760 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 5 260 - 3 321 9 426 - 5 760 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 91 866 - 9 463 187 150 - 10 731 1 227 073
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 92 031 - 11 331 187 186 - 14 837 1 214 986
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 25 904 9 714 - 21 047 18 546 - 60 090
Kassamässig korrigering 9 635 - 9 396 14 979 - 11 444 371
Totala utgifter 75 597 - 9 144 181 083 - 3 629 1 167 354
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt