Januari 2022 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i, vistas och arbeta i Sverige, mottagandet av asylsökande, medborgarskap samt återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 799 miljoner kronor i januari, vilket är 89 miljoner kronor (10,0 procent) lägre än i januari 2021. 

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 67 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 8 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med cirka 22 procent. I januari 2022 uppgick det totala antalet personer i systemet till 23 930. I januari förra året fanns 30 634 personer i mottagningssystemet.

Antal asylsökande m.m. januari 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande januari 1 036 706 330 46,7
- varav män (inkl. pojkar) 627 452 175 38,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 409 254 155 61,0
- varav ens. barn och unga 40 41 -1 -2,4

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari 2022
2022 2021 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari 5 520 5 806 -286 -4,9
-varav asyl 409 553 -144 -26,0
-varav anhöriga till asylsökande 326 276 50 18,1
-varav arbetsmarknad 1 487 1 301 186 14,3
-varav anhöriga, arbetsmarknad 968 938 30 3,2
-varav övriga 623 413 210 50,8
-varav anhöriga, övriga 1 707 2 325 -618 -20,7

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i januari 2022
januari 2022 Januari 2021 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 23 930 30 634 -6 704 -21,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
8 Migration 799 - 89 799 - 89 8 541
1:1 Migrationsverket 318 - 2 318 - 2 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 397 - 74 397 - 74 2 190
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 51 - 6 51 - 6 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 6 - 3 6 - 3 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 13 - 3 13 - 3 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 10 - 2 10 - 2 327
Övriga anslag 3 1 3 1 531
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 0 0 123
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 1 3 1 408
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt