Januari 2022 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. blev 129 miljoner kronor i januari. Det ska jämföras med ett överskott på 2 109 miljoner kronor i januari 2021. De ökade utgifterna förklaras främst av högre valutakursförluster samt lägre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Räntor på lån i svenska kronor gav ett överskott på -437 miljoner kronor i januari, vilket är 386 miljoner kronor lägre jämfört med januari 2021.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomsterna från överkurser blev 623 miljoner kronor i januari, vilket är 612 miljoner kronor lägre jämfört med januari 2021.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i januari blev 1 142 miljoner kronor. Det är 1 254 miljoner kronor högre jämfört med januari 2021 då valutakursvinsterna var 111 miljoner kronor.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2022 jämfört med 2021, fördelning på anslagets komponenter
Utfall januari 2022 Utfall januari 2021 Skillnad jan 2022 - jan 2021
Räntor på lån i svenska kronor -437 -823 386
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -47 -43 -4
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -623 -1 236 612
Summa räntor -1 107 -2 102 995
Räntor på in- och utlåning (*) -5 -26 21
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 1 142 -111 1 254
Kursförluster (+)/vinster (-) 97 129 -31
Övrigt 0 0 0
Summa ränteutgifter 128 -2 110 2 238

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
26 Statsskuldsräntor m.m. 129 2 238 129 2 238 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 128 2 238 128 2 238 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 1 0 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt