Januari 2022 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 5 257 miljoner kronor i januari, vilket är 1 045 miljoner kronor (24,8 procent) högre än i januari 2021. Det beror framför allt på högre bidragsutbetalningar inom anslagen 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet samt 13:1 Stöd till idrotten jämfört med januari föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 5 257 1 045 5 257 1 045 19 620
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 33 - 10 33 - 10 2 101
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 396 365 396 365 1 722
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 620 7 620 7 1 132
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 174 59 174 59 800
6:1 Riksarkivet 34 - 1 34 - 1 468
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 0 21 0 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 103 6 103 6 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 165 - 24 165 - 24 305
10:1 Filmstöd 604 55 604 55 628
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 131 1 131 1 291
13:1 Stöd till idrotten 879 399 879 399 2 487
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 207 68 1 207 68 4 830
Övriga anslag 429 120 429 120 2 670
1:1 Statens kulturråd 5 - 1 5 - 1 74
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 1 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 18
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 130 99 130 99 302
2:3 Statens musikverk 7 0 7 0 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 24 - 2 24 - 2 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 7 - 1 7 - 1 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 6 0 72
4:1 Statens konstråd 1 1 1 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 1 0 1 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 1 3 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 47 15 47 15 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 2 1 23
7:1 Riksantikvarieämbetet 17 - 4 17 - 4 286
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 19 - 22 19 - 22 84
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 16
9:2 Stöd till trossamfund 2 0 2 0 82
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 1 0 1 0 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 2 6 2 59
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 22
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 1 3 1 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 98 50 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 1 1 1 49
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 1 3 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 17 - 21 17 - 21 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 202
15:1 Spelinspektionen 6 1 6 1 77
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt