Januari 2022 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 9 394 miljoner kronor i januari, vilket är 1 291 miljoner kronor (15,9 procent) högre jämfört med januari 2021. Det beror främst på en utbetalning av stöd till vuxenutbildning på 2 419 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
16 Utbildning och universitetsforskning 9 394 1 291 9 394 1 291 95 384
1:1 Statens skolverk 75 10 75 10 1 367
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 - 50 3 - 50 4 654
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. - 613 - 613 4 303
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 841
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 554
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 419 2 374 2 419 2 374 5 417
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 332 15 332 15 3 815
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 170 1 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 197 7 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 196 1 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 203 7 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 199 2 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 145 5 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 164 1 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 148 5 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 133 1 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 103 3 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 146 0 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 89 3 1 067
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 146 5 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 113 - 3 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 154 6 1 844
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 354 32 354 32 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 291 - 479 291 - 479 951
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 2 231 2 2 770
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 1 309 26 1 309 26 7 029
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 37 - 242 37 - 242 1 227
Övriga anslag 2 038 171 2 038 171 20 078
1:2 Statens skolinspektion 36 3 36 3 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 47 - 9 47 - 9 784
1:4 Sameskolstyrelsen 8 1 8 1 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 23 - 9 23 - 9 260
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 0 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 1 2 - 1 112
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 2 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 32
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 9 9 9 9 203
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 10 - 1 144
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 3 12 3 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 28 19 28 19 260
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 67 1 804
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 64 0 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 36 1 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 64 1 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 24 2 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 100 100 100 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 33 33 33 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 75 0 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 27 3 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 53 0 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 24 2 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 89 0 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 25 4 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 58 0 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 24 13 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 24 0 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 9 0 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 18 0 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 5 0 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 10 - 20 - 10 - 20 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå - 3 - 6 - 3 - 6 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 48 0 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 41 0 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 9 2 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 44 0 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 10 0 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 38 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 9 2 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 38 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 8 2 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 30 - 1 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 35 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 8 1 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 15 0 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 6 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 12 0 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 40 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 10 3 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 41 3 41 3 535
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 57 - 6 57 - 6 68
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 393 66 393 66 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 - 2 12 - 2 197
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 3 0 46
3:6 Institutet för rymdfysik 3 0 3 0 63
3:7 Kungl. biblioteket 32 - 3 32 - 3 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 2 - 1 2 - 1 66
3:9 Sunet 2 2 2 2 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 2 0 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 59 0 59 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 0 0 5
4:1 Internationella program 0 - 30 0 - 30 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM - 27 - 27 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 23 8 23 8 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt