Januari 2022 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar sjukpenning, sjukersättning och andra liknande ersättningar. I utgiftsområdet ingår myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 353 miljoner kronor i januari, vilket är 2 177 miljoner kronor (20,7 procent) lägre jämfört med januari 2021. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader och 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen.

Utfallet för anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 3 miljoner kronor i januari, vilket är 1 818 miljoner kronor (99,9 procent) lägre jämfört med januari 2021. Det lägre utfallet beror på förändringar i reglerna för den tillfälliga ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. Ersättningen infördes 2020 med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. De tillfälliga reglerna för ersättningen upphörde från och med oktober 2021.

Riksdagen beslutade den 2 februari om att anvisa anslaget ytterligare 7 125 miljoner kronor för att finansiera ett återinförande av den tillfälliga ersättningen från och med december 2021 till och med mars 2022.  

Utfallet för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen blev 74 miljoner kronor, vilket är 555 miljoner kronor (88,3 procent) lägre jämfört med januari 2021. Det lägre utfallet avser i huvudsak riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården som upphört från och med 2022.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 353 - 2 177 8 353 - 2 177 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 634 93 3 634 93 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 535 83 3 535 83 41 706
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 188 - 15 188 - 15 2 252
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 74 - 555 74 - 555 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 - 1 818 3 - 1 818 7 407
2:1 Försäkringskassan 806 36 806 36 9 281
Övriga anslag 114 - 1 114 - 1 1 460
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 1 106 - 1 1 351
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 5 0 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt