Januari 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 105,5 miljarder kronor i januari. Det är 5,5 miljarder kronor (5,5 procent) högre än i januari 2021. Det beror framför allt på förändringar i Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 443 13 1 443 13 17 423
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 82 2 82 2 149
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 129 4 129 4 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 67 3 67 3 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 3 6 3 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 7 - 1 124
2:5 Riksrevisionen 25 1 25 1 356
3:1 Sametinget 3 0 3 0 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 706 30 706 30 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 12 291 12 3 678
6:1 Allmänna val och demokrati 9 6 9 6 705
6:2 Justitiekanslern 5 0 5 0 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 9 0 125
6:4 Valmyndigheten 2 1 2 1 27
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 0 0 0 0 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 2 1 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 16
8:1 Mediestöd 51 - 50 51 - 50 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 4 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 2 0 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 168 34 1 168 34 17 971
1:1 Statskontoret 8 1 8 1 104
1:2 Kammarkollegiet 7 1 7 1 115
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 1 - 1 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 933 19 933 19 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 6 0 68
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 15 2 210
1:9 Statistiska centralbyrån 44 - 2 44 - 2 593
1:10 Bidragsfastigheter 9 3 9 3 330
1:11 Finansinspektionen 50 - 4 50 - 4 734
1:12 Riksgäldskontoret 24 0 24 0 339
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 1 1 290
1:15 Statens servicecenter 62 14 62 14 882
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 8 2 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 959 37 959 37 12 850
1:1 Skatteverket 634 38 634 38 8 223
1:2 Tullverket 169 4 169 4 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 156 - 5 156 - 5 2 145
4 Rättsväsendet 4 529 314 4 529 314 62 919
1:1 Polismyndigheten 2 481 189 2 481 189 33 836
1:2 Säkerhetspolisen 139 16 139 16 1 878
1:3 Åklagarmyndigheten 140 11 140 11 2 022
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 - 1 61 - 1 856
1:5 Sveriges Domstolar 489 19 489 19 6 683
1:6 Kriminalvården 936 85 936 85 12 362
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 1 10 1 177
1:8 Rättsmedicinalverket 43 1 43 1 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 3 0 3 0 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 2 7 - 2 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 198 - 10 198 - 10 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 5 6 5 40
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 1 1 1 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 9 0 9 0 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 1 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 1 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 3 0 3 0 227
5 Internationell samverkan 521 162 521 162 2 235
1:1 Avgifter till internationella organisationer 485 159 485 159 1 534
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 5 2 5 2 182
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 4 1 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 2 7 2 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:9 Svenska institutet 11 - 1 11 - 1 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2 0 2 0 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 444 390 3 444 390 76 591
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 496 139 2 496 139 44 208
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 25 - 20 25 - 20 1 477
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 149 86 149 86 19 802
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 0 0 0 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 23 1 23 1 334
1:7 Officersutbildning m.m. 22 2 22 2 262
1:8 Försvarets radioanstalt 111 11 111 11 1 552
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 9 - 3 9 - 3 242
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 7
1:11 Försvarets materielverk 170 - 24 170 - 24 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 0 0 11
2:1 Kustbevakningen 93 - 4 93 - 4 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 0 0 522
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 0 28
2:4 Krisberedskap 19 - 4 19 - 4 1 274
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 201 201 201 201 402
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 91 0 91 0 1 449
2:7 Statens haverikommission 4 1 4 1 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 4 4 4 4 103
2:9 Rakel Generation 2 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 0 27 0 408
7 Internationellt bistånd 4 379 - 122 4 379 - 122 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 4 225 - 142 4 225 - 142 49 985
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 136 18 136 18 1 652
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 15 2 15 2 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 2 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 0 0 0 0 22
8 Migration 799 - 89 799 - 89 8 541
1:1 Migrationsverket 318 - 2 318 - 2 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 397 - 74 397 - 74 2 190
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 0 0 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 51 - 6 51 - 6 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 6 - 3 6 - 3 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 13 - 3 13 - 3 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 10 - 2 10 - 2 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 1 3 1 408
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 473 - 1 458 7 473 - 1 458 119 462
1:1 Socialstyrelsen 53 - 6 53 - 6 765
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 1 7 - 1 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 14 3 14 3 160
1:4 Tandvårdsförmåner 356 - 6 356 - 6 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 786 145 2 786 145 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 903 - 762 1 903 - 762 31 418
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 35 22 35 22 511
1:8 Bidrag till psykiatri 17 - 34 17 - 34 2 163
1:9 Läkemedelsverket 15 3 15 3 162
1:10 E-hälsomyndigheten 8 1 8 1 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna - 739 - 739 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 56 1 56 1 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 43 - 3 43 - 3 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 8 0 121
2:3 Bidrag till WHO - 39 - 39 47
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 16 0 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 1 4 1 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 5 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 47 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 2 1 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 18 4 18 4 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 2 10 2 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 793 69 1 793 69 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 69 - 191 69 - 191 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 131 40 131 40 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 9 - 29 9 - 29 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 3 - 1 38
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 27
5:2 Barnets rättigheter 0 0 0 0 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 3 0 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 60 12 60 12 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 353 - 2 177 8 353 - 2 177 106 203
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 634 93 3 634 93 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 535 83 3 535 83 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 1 106 - 1 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 188 - 15 188 - 15 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 74 - 555 74 - 555 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 - 1 818 3 - 1 818 7 407
2:1 Försäkringskassan 806 36 806 36 9 281
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 5 0 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 506 493 3 506 493 42 161
1:1 Garantipension till ålderspension 1 144 - 39 1 144 - 39 13 416
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 770 - 35 770 - 35 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 923 61 923 61 11 836
1:4 Äldreförsörjningsstöd 103 4 103 4 1 252
1:5 Inkomstpensionstillägg 508 508 508 508 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 58 - 5 58 - 5 700
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 916 521 8 916 521 99 847
1:1 Barnbidrag 2 752 - 3 2 752 - 3 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 4 398 466 4 398 466 45 031
1:3 Underhållsstöd 227 5 227 5 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 1 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 2 86 2 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 343 - 7 343 - 7 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 706 33 8 467
1:8 Bostadsbidrag 403 25 403 25 4 286
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 405 - 213 405 - 213 6 152
1:1 Etableringsåtgärder 9 1 9 1 142
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 337 - 106 337 - 106 4 516
1:3 Hemutrustningslån 3 1 3 1 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 0 9 0 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 20 0 20 0 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 1 - 109 1 - 109 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 0 7 0 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 18 1 18 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 1 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 930 - 825 6 930 - 825 93 221
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 582 - 20 582 - 20 7 810
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 242 - 827 3 242 - 827 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 860 10 860 10 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 588 7 1 588 7 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 7 - 2 7 - 2 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 69 15 69 15 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 3 0 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 6 0 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 80 - 4 80 - 4 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 306 3 306 3 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 93 - 44 93 - 44 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 75
2:1 Arbetsmiljöverket 52 1 52 1 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 32 32 32 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 1 0 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 1 3 1 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112
15 Studiestöd 2 952 - 84 2 952 - 84 27 901
1:1 Studiehjälp 452 - 2 452 - 2 4 440
1:2 Studiemedel 2 125 - 48 2 125 - 48 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 222 - 2 222 - 2 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 19 - 29 19 - 29 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 0 - 2 0 - 2 31
1:7 Studiestartsstöd 42 - 7 42 - 7 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 81 5 81 5 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 9 394 1 291 9 394 1 291 95 384
1:1 Statens skolverk 75 10 75 10 1 367
1:2 Statens skolinspektion 36 3 36 3 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 47 - 9 47 - 9 784
1:4 Sameskolstyrelsen 8 1 8 1 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 - 50 3 - 50 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 23 - 9 23 - 9 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. - 613 - 613 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 0 0 201
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 1 2 - 1 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 2 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 9 9 9 9 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 419 2 374 2 419 2 374 5 417
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 10 - 1 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 332 15 332 15 3 815
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 3 12 3 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 28 19 28 19 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 170 1 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 197 7 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 196 1 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 203 7 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 199 2 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 145 5 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 164 1 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 148 5 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 133 1 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 103 3 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 146 0 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 89 3 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 67 1 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 146 5 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 113 - 3 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 154 6 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 64 0 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 36 1 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 64 1 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 24 2 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 100 100 100 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 33 33 33 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 75 0 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 27 3 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 53 0 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 24 2 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 89 0 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 25 4 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 58 0 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 24 13 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 24 0 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 9 0 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 18 0 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 5 0 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 10 - 20 - 10 - 20 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå - 3 - 6 - 3 - 6 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 48 0 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 41 0 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 9 2 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 44 0 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 10 0 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 38 0 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 9 2 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 38 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 8 2 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 30 - 1 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 35 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 8 1 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 15 0 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 6 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 12 0 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 40 0 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 10 3 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 354 32 354 32 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 291 - 479 291 - 479 951
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 41 3 41 3 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 2 231 2 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 57 - 6 57 - 6 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 1 309 26 1 309 26 7 029
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 393 66 393 66 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 - 2 12 - 2 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 37 - 242 37 - 242 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 3 0 46
3:6 Institutet för rymdfysik 3 0 3 0 63
3:7 Kungl. biblioteket 32 - 3 32 - 3 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 2 - 1 2 - 1 66
3:9 Sunet 2 2 2 2 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 2 0 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 59 0 59 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 0 0 5
4:1 Internationella program 0 - 30 0 - 30 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM - 27 - 27 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 23 8 23 8 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 5 257 1 045 5 257 1 045 19 620
1:1 Statens kulturråd 5 - 1 5 - 1 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 33 - 10 33 - 10 2 101
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 1 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 396 365 396 365 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 620 7 620 7 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 130 99 130 99 302
2:3 Statens musikverk 7 0 7 0 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 24 - 2 24 - 2 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 7 - 1 7 - 1 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 6 0 72
4:1 Statens konstråd 1 1 1 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 1 0 1 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 1 3 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 47 15 47 15 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 2 1 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 174 59 174 59 800
6:1 Riksarkivet 34 - 1 34 - 1 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 17 - 4 17 - 4 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 0 21 0 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 103 6 103 6 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 165 - 24 165 - 24 305
8:3 Bidrag till vissa museer 19 - 22 19 - 22 84
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 16
9:2 Stöd till trossamfund 2 0 2 0 82
10:1 Filmstöd 604 55 604 55 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 1 0 1 0 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 2 6 2 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 131 1 131 1 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 22
13:1 Stöd till idrotten 879 399 879 399 2 487
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 1 3 1 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 98 50 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 1 1 1 49
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 207 68 1 207 68 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 1 3 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 17 - 21 17 - 21 60
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 202
15:1 Spelinspektionen 6 1 6 1 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 459 - 365 459 - 365 5 771
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 0 0 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:4 Boverket 22 4 22 4 318
1:5 Statens geotekniska institut 6 1 6 1 57
1:6 Lantmäteriet 54 3 54 3 689
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 80 80 80 80 309
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 263 - 445 263 - 445 4 050
2:1 Konsumentverket 15 - 1 15 - 1 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 4 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 2 0 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 12 - 4 12 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 1 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 1 - 1
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande - 1 - 1
19 Regional utveckling 194 58 194 58 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 100 13 100 13 2 061
1:2 Transportbidrag 16 10 16 10 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 78 35 78 35 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 053 467 1 053 467 20 952
1:1 Naturvårdsverket 60 10 60 10 645
1:2 Miljöövervakning m.m. 4 3 4 3 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 4 0 4 0 2 064
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 3 - 9 3 - 9 1 167
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 97
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 1 20 - 1 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 41 16 - 41 282
1:8 Klimatbonus 655 373 655 373 3 510
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 25 2 25 2 298
1:10 Klimatanpassning 3 1 3 1 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 1 1 1 1 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 2 0 - 2 154
1:13 Internationellt miljösamarbete - 2 - 2 - 2 - 2 47
1:14 Skydd av värdefull natur 4 1 4 1 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 - 1 22 - 1 307
1:16 Klimatinvesteringar 155 115 155 115 2 755
1:17 Klimatpremier 0 0 0 0 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 6 6 6 6 200
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 1 2 1 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 0 0 0 0 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 0 0 0 0 600
1:24 Biogasstöd 500
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 10 2 10 2 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 65 8 65 8 1 105
21 Energi 95 - 108 95 - 108 3 255
1:1 Statens energimyndighet 29 5 29 5 419
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 1 1 - 1 18
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 40 - 12 40 - 12 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 1 12 1 184
1:7 Energiteknik 0 - 102 0 - 102 578
1:8 Elberedskap 8 0 8 0 361
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 0 0 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 0 0 140
1:11 Elsäkerhetsverket 5 2 5 2 72
22 Kommunikationer 3 841 337 3 841 337 76 965
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 533 - 130 1 533 - 130 31 930
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 128 206 1 128 206 30 402
1:3 Trafikverket 116 13 116 13 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål - 47 - 47 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 37 21 37 21 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 28 26 28 26 129
1:7 Trafikavtal 86 14 86 14 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 30 30 30 30 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 7 0 7 0 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 20 - 29 20 - 29 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm 530 217 530 217 1 943
1:12 Transportstyrelsen 187 7 187 7 2 367
1:13 Trafikanalys 4 0 4 0 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 0 8 0 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 104 13 104 13 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 6 1 6 1 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 3 - 1 3 - 1 151
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 88
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 0 - 2 0 - 2 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 0 0 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 2 1 2 1 1 561
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 11 - 2 11 - 2 157
2:7 Digital förvaltning 1 1 1 1 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 740 8 740 8 21 645
1:1 Skogsstyrelsen 43 1 43 1 583
1:2 Insatser för skogsbruket 37 22 37 22 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 12 0 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 10 0 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 1 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 23 2 23 2 183
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 77 3 77 3 616
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 - 1 1 - 1 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 44 2 44 2 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 13 9 13 9 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 1 0 36
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 2 1 174
1:14 Livsmedelsverket 28 0 28 0 344
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 3 6 3 204
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 43 43 43 43 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 94 - 58 94 - 58 3 783
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 84 - 15 84 - 15 4 088
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 0 0 42
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 1 1 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 4 1 126
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 178 - 1 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 38 - 2 38 - 2 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 1 0 - 1 73
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 0 0 0 15
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 163 - 1 039 1 163 - 1 039 12 105
1:1 Verket för innovationssystem 23 3 23 3 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 63 - 12 63 - 12 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 499 - 29 499 - 29 997
1:4 Tillväxtverket 56 8 56 8 664
1:5 Näringslivsutveckling 6 - 19 6 - 19 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 5 0 67
1:7 Turistfrämjande 62 - 10 62 - 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 21 - 3 21 - 3 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 0 0 14
1:11 Bolagsverket 3 - 1 3 - 1 66
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 13 1 169
1:14 Konkurrensforskning 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 123 3 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 19
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 5 5 5 5 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 22 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 29 2 29 2 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete 134 - 307 134 - 307 365
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 80
1:27 Evenemangsstöd 250
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 3 0 26
2:2 Kommerskollegium 6 - 2 6 - 2 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 34 - 236 34 - 236 361
2:4 Investeringsfrämjande 6 - 87 6 - 87 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 27 - 227 27 - 227
1:24 (2021) Omställningsstöd 13 - 136 13 - 136
1:25 (2021) Researrangörslån 0 0
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 2 2 2 2
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag - 1 - 1
1:28 (2021) Evenemangsstöd 6 6 6 6
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 015 240 13 015 240 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 12 602 226 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 408 15 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 6 0 6 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 300
26 Statsskuldsräntor m.m. 129 2 238 129 2 238 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 128 2 238 128 2 238 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 1 0 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 166 - 2 439 4 166 - 2 439 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 166 - 2 439 4 166 - 2 439 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 95 284 - 1 269 95 284 - 1 269 1 215 664
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 95 155 - 3 507 95 155 - 3 507 1 203 577
Riksgäldskontorets nettoutlåning 4 857 8 832 4 857 8 832 - 60 090
Kassamässig korrigering 5 345 - 2 048 5 345 - 2 048 371
Totala utgifter 105 485 5 515 105 485 5 515 1 155 945
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt