September 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 494 miljoner kronor i september, vilket är 165 miljoner kronor (25,1 procent) lägre än i september 2020. 

Utfallet för de första nio månaderna uppgår till 5 979 miljoner kronor, vilket är 1 191 miljoner kronor (16,6 procent) lägre jämfört med samma period 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 711 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 96 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 28,4 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 214 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. september 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande september 1 126 1 122 4 0,4
- varav män (inkl. pojkar) 674 702 -28 -4,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 452 420 32 7,6
- varav ens. barn och unga 64 58 6 10,3

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-september 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-september 8 017 10 156 -2 139 -21,1
- varav män (inkl. pojkar) 5 010 6 167 -1 157 -18,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 007 3 989 -982 -24,6
- varav ens. barn och unga 378 370 8 2,2
- varav pojkar 278
- varav flickor 100

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-september 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-september 69 216 68 220 996 1,5
-varav asyl 8 561 6 974 1 587 22,8
-varav anhöriga till asylsökande 2 393 4 463 -2 070 -46,4
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 410 6 258 -3 848 -61,5
-varav arbetsmarknad 20 004 16 201 3 803 23,5
-varav anhöriga, arbetsmarknad 9 978 9 430 548 5,8
-varav övriga 8 488 7 502 986 13,1
-varav anhöriga, övriga 17 382 17 392 -10 -0,1

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i septemberi 2021
september 2021 september 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 24 172 33 782 -9 610 -28,4
- varav ensamkommande barn och unga 554 693 -139 -20,1

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 494 - 165 5 979 - 1 191 9 268
1:1 Migrationsverket 266 - 30 2 964 - 244 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 139 - 98 1 879 - 807 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 52 - 5 574 - 30 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 11 - 5 106 - 27 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 10 - 13 151 - 49 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 11 - 8 109 - 34 324
Övriga anslag 7 - 7 197 0 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 3 115 - 1 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 4 82 0 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt