September 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 1 652 miljoner kronor i september. Det ska jämföras med utfallet i september 2020 som var ett överskott på 1 395 miljoner kronor. Skillnaden är 257 miljoner kronor och avser främst högre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för perioden januari-september uppgår till ett överskott på 2 257 miljoner kronor. Det är en skillnad på 5 369 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020, då utgifterna uppgick till 3 112 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre kursförluster och lägre valutakursförluster.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomsterna från överkurser blev 2 048 miljoner kronor i september, vilket är 1 005 miljoner kronor högre jämfört med september 2020. För perioden januari‑september uppgår inkomsterna från överkurser till 9 086 miljoner kronor. Det är 1 203 miljoner kronor (15,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För perioden januari-september uppgår valutakursförlusterna till 240 miljoner kronor, vilket är 1 959 miljoner kronor (89,1 procent) lägre jämfört med motsvarade period 2020.

Kursförluster uppstår när Riksgäldskontoret köper tillbaka obligationer och marknadsräntan vid köptillfället understiger kupongräntan. För perioden januari-september uppgår kursförlusterna till 1 421 miljoner kronor, vilket är 2 726 miljoner kronor (65,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Tabell 1: Räntor på statsskulden i september 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall september 2021 Utfall september 2020 Skillnad sept 2021 - sept 2020 Utfall jan-sept 2021 Utfall jan-sept 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor 11 -508 519 5 869 5 688 180
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 33 124 -91 1 184 2 079 -896
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -2 048 -1 044 -1 005 -9 086 -7 883 -1 203
Summa räntor -2 005 -1 428 -577 -2 034 -115 -1 919
Räntor på in- och utlåning (*) -58 -272 214 -1 972 -3 214 1 242
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -36 198 -234 240 2 200 -1 959
Kursförluster (+)/vinster (-) 446 72 374 1 421 4 147 -2 726
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 653 -1 431 -222 -2 345 3 017 -5 362

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 652 - 257 - 2 257 - 5 369 165
1:1 Räntor på statsskulden - 1 653 - 222 - 2 345 - 5 362 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 35 87 - 5 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt