September 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 695 miljoner kronor i september, vilket är 10 miljoner kronor (1,4 procent) högre än i september 2020.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 734 miljoner kronor, vilket är 423 miljoner kronor (5,9 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 1 021 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 265 miljoner kronor hittills i år jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna har ökat framför allt på grund av utbrott av fågelinfluensa och spridning av viruset Sars-CoV-2 hos minkar.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 695 10 6 734 - 423 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 50 9 355 8 545
1:2 Insatser för skogsbruket 19 - 2 153 14 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 29 18 348 265 393
1:8 Statens jordbruksverk 44 - 6 432 - 5 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 3 3 224 - 12 7 159
1:14 Livsmedelsverket 7 - 2 188 10 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 130 - 21 1 231 - 496 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 99 - 18 848 - 525 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 0 208 199 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 621 132 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 53 3 448 26 696
Övriga anslag 76 9 679 - 38 1 368
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 2 118 5 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 0 94 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 7 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 26 - 19 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 6 2 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 10 10 27 - 17 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 7 - 11 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 2 59 - 8 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 12 97 - 8 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 43 - 3 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 4 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 2 83 - 12 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 18 86 17 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 2 2 18 18 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt