September 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 106 miljoner kronor i september. Det är 507 miljoner kronor (84,7 procent) högre än i september 2020. Utgifterna för anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö blev 225 miljoner kronor i september, vilket är 198 miljoner kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag, bland annat för åtgärder som bidrar till att skydda och bevara havs- och vattenmiljöer. Målet med satsningen är bland annat att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 504 miljoner kronor, vilket är 3 030 miljoner kronor (40,5 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus. Hittills i år har bonuspremier betalats ut för 76 572 klimatbonusbilar, vilket kan jämföras med helåret 2020, då bonus betalades ut för totalt 57 137 bilar. Det beror också på att utgifterna för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur är 726 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna avser kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m., och uppgår till 1 601 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 1 106 507 10 504 3 030 16 299
1:1 Naturvårdsverket 59 14 431 19 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 24 0 211 7 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 37 27 1 660 726 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 221 125 545 68 1 147
1:8 Klimatbonus 0 - 169 2 909 1 480 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 225 198 928 139 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 136 97 824 146 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 150 149 990 340 1 915
1:19 Industriklivet 37 27 128 96 750
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 78 11 628 - 43 1 089
Övriga anslag 138 28 1 250 51 2 311
1:5 Miljöforskning 0 - 10 77 0 99
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 2 199 - 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 1 221 - 3 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 1 213 18 295
1:10 Klimatanpassning 6 1 52 - 4 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 1 31 - 32 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 22 - 7 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 7 187 8 252
1:17 Klimatpremier 18 10 117 33 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 26 21 36 33 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 1 25 3 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 72 3 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt