September 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 176 miljoner kronor i september, vilket är 10 miljoner kronor (0,8 procent) högre än i september 2020. Det är framför allt utgifter inom anslaget 1:10 Bidragsfastigheter som står för det högre utfallet i september. Anslaget används framför allt för att täcka kostnaderna för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, så kallade bidragsfastigheter, där hyresintäkterna inte räcker till. I bidragsfastigheter ingår bland annat de kungliga slotten, fästningar och ruiner.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 338 miljoner kronor, vilket är 208 miljoner kronor (1,7 procent) lägre än samma period 2020. Utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 235 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020. Det beror främst på att staten under 2020 betalade ett kapitaltillskott till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 176 10 12 338 - 208 17 534
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 911 2 10 103 69 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 43 - 8 422 - 30 586
1:11 Finansinspektionen 51 1 474 6 655
1:12 Riksgäldskontoret 27 2 234 2 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 64 10 505 41 758
Övriga anslag 81 3 597 - 60 966
1:1 Statskontoret 8 - 1 68 - 2 102
1:2 Kammarkollegiet 7 0 62 14 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 2 13 5 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 50 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 127 6 198
1:10 Bidragsfastigheter 30 15 179 18 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 5 - 3 21 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 - 2 63 - 2 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 11 0 - 104
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt