September 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 544 miljoner kronor i september, vilket är 433 miljoner kronor (44,3 procent) lägre än i september 2020. Det är framför allt utgifterna för anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet som blev 432 miljoner kronor lägre jämfört med samma månad föregående år.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 18 402 miljoner kronor, vilket är 3 705 miljoner kronor (25,2 procent) högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten är sammantaget 3 236 miljoner kronor högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslaget 10:1 Filmstöd är 396 miljoner kronor högre hittills i år jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa utgiftsökningar är framför allt del av regeringens krisstöd till kultur- och idrottsverksamheterna i landet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av spridningen av covid-19.

Flera anslag inom utgiftsområdet anvisats extra medel i ändringsbudget, bland annat anslagen 1:2 och 13:1 som anvisats ytterligare 1 691 och 1 955 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av covid-19-pandemin.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 544 - 433 18 402 3 705 22 720
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 19 0 2 776 1 791 3 280
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 28 - 432 1 392 - 229 1 782
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 1 1 048 - 66 1 127
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 - 113 613 183 881
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 2 168 10 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 134 - 38 1 013 - 26 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 292 - 51 297
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 2 2 289 52 291
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 431 1 445 3 922
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 524 153 4 770
Övriga anslag 322 150 2 446 47 3 209
1:1 Statens kulturråd 3 - 1 33 - 8 67
1:3 Skapande skola 0 - 1 200 16 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 9 6 37 10 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 - 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 - 1 11 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 214 14 228
2:3 Statens musikverk 9 1 85 9 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 - 27 132 16 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 2 90 9 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 52 3 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 7 - 7 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 7 4 36 13 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 10 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 40 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 12 - 3 23
6:1 Riksarkivet 27 - 11 324 - 2 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 - 3 208 12 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 88 - 12 92
8:4 Forum för levande historia 4 0 37 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 74 15 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 1 18 2 24
11:5 Stöd till taltidningar 5 3 24 4 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 0 34 3 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 76 45 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 178 172 189 - 69 222
14:2 Bidrag till tolkutbildning 15 6 40 9 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 79 - 34 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 - 2 52 - 4 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt